Ugrás a tartalomhoz

A "két Európa" gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttm?ködés

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/07700/07721
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
A "két Európa" gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttm?ködés
alcím: Egy elvi koncepció vázlata
egységesített cím: Két Európa gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttm?ködés
Létrehozó:
Kozma Ferenc
elektronikus rögzítés: Fábián György
Dátum:
2009-12-11 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Külgazdaság
világgazdaság
Makroökonómia
gazdasági kapcsolat
gazdaságpolitika
szocializmus
kapitalista rendszer
KGST
Európai Közös Piac
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
Bevezet?
I. rész: A modern világgazdaság néhány fejl?dési problémája
1. A gazdaság fejl?désének és fejlettségi szintjének szakaszai és ugrópontjai
A gazdasági fejlettség szakaszai és korszakai
A társadalmi formációk és a gazdasági fejlettség
A mai világgazdaság keresztmetszete a termel?er?k és termelési viszonyok fejlettsége szempontjából
A nemzetközi munkamegosztás elvi kérdései
A nemzetgazdaság mint árutermel?
A nemzetközi munkamegosztás alaptípusai
2. Néhány gondolat a nemzetközi gazdasági integrációról
A nemzetközi árutermelés szerkezeti sémája
A nemzetközi integráció feltételei
A munkamegosztás intenzitása
A nemzetközi gazdasági szervezetek mint az integrációs folyamat institucionális következményei
A közös, illetve koordinált gazdaságpolitika mint az integrálódó gazdaságok hatékonyságnövelésének gyakorlati feltétele
Az integrálódás folyamata, útjai
3. A munkamegosztásból származó gazdasági el?nyök és a világgazdasági fejl?dési modell
A gazdasági hatékonyság növekedésének mennyiségi és min?ségi szakasza
A komparatív el?nyök
A nemzetközi érték fogalmának elméleti megközelítése
A fejl?dési szakaszok és a világpiaci érték
A kereslet-kínálat eltolódásának törvényszer?ségei a nemzetközi piacon
A mai világgazdaság fejl?dési modellje
A polarizációs és a nivellációs modell
Jegyzetek
II. rész: Az európai szocialista országcsoport helye a világgazdaságban
1. Az európai szocialista országok gazdasági fejlettségének speciális vonásai
A két rendszer versenyének súlypontjai
A termel?er?k fejl?désének néhány történelmi összetev?je
A termelés természeti feltételei
A munkaer?
A technikai apparátus
2. A gazdaságirányítási modell
Jegyzetek
III. rész: Nyugat-Európa mint a szocialista országok potenciális gazdasági partnere
1. A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok megváltozott feltételei
A nyugat-európai gazdaságok kritikus helyzete
2. A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok fejlesztésének problémái a szocialista országok oldaláról
A szocialista országok exportképességének növelési módjai
A szocialista országok nyugat-európai viszonylatú importstruktúrájának problémái
A megoldás lehet?ségei rövid távon
A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok szélesítésének különböz? lehet?ségei
A t?kés üzleti körök különböz? rétegei és a kelet-nyugati együttm?ködés
A két országcsoport közötti munkamegosztás alternatívái
A szocialista országok technikai fejl?désének meggyorsítása és a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok
Jegyzetek
IV. rész: A szocialista nemzetközi gazdasági együttm?ködés korszer?sítése és a "két Európa" gazdasági kapcsolatai
1. A KGST-országok jelenlegi együttm?ködési rendszerének problémái
Az európai szocialista országok közötti munkamegosztás jellege
Az együttm?ködés nehézségeinek strukturális okai
A KGST-együttm?ködés mechanizmusa és a regionális fejl?dési modell
A nemzetközi mechanizmus végletei: a direktív közös tervezés és a nemzetközi szabadkereskedelem
A KGST-országcsoport fejl?dési modellje
2. A fejlesztés koordinációjának és a piaci mechanizmusok alkalmazásának egysége
A fejlesztés koordinációja és a fejlesztési pólusok kiválasztása
A mechanizmus uniformizálásának veszélyessége
A mechanizmus differenciálásának alapvet? kritériumai
Fejlett kis országok együttm?ködése a pólusok fejlesztésében
Fejlett és kevésbé fejlett kis országok együttm?ködése a pólusok fejlesztésében
Együttm?ködés a kis országok és a Szovjetunió között
Együttm?ködés a fogyasztási cikkek termelésében
A mechanizmus rugalmasságának kritikus pontjai
3. A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok szocialista országok közötti koordinálásának néhány kérdése
Néhány tapasztalat a nemzetközi beruházási bankokkal kapcsolatban
Az alapt?ke
A hitelforrások
A hitelpolitika
Jegyzetek
Kivonat: Fülszöveg
A könyv kísérlet a szocialista nemzetközi gazdasági integráció folyamatának
beillesztésére abba a történelmi folyamatba, amely a mai világgazdaságban
végbemegy: a tudományos-technikai forradalom és a szocializmus ügyének
egymással összefügg? és egymás által meghatározott történelmi folyamatába.
Emellett a két világrendszer versenyének egyik legfontosabb érintkezési
felülete problémáját vizsgálva konkrét javaslatot tesz a szocialista
közösség nemzetközi hosszú lejáratú hitelrendszerének létrehozására.
A könyv sok új, hasznos és érdekes fejtegetéssel gazdagítja a nemzetközi
gazdasági együttm?ködés irodalmát. Újszer?en csoportosítja a termel?er?k
fejl?désének szakaszait, s a termel?er?k és termelési viszonyok kölcsönhatásának
fejl?dését e min?ségi szakaszok alapján vizsgálja. A gyakorlat tapasztalataiból
kiindulva a szokástól eltér? módon elemzi a munkamegosztás hatását a
fejl?dés polarizáltságára, illetve nivelláltságára, az európai szocialista
országok fejl?désének módjait és részvételük feltételeit a világgazdasági
régiók fejl?désében, a szocialista országok integrációja mechanizmusának
differenciálási szempontjait, a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok és a
munkamegosztás alaptípusai közötti összefüggést.
A szocialista országok világgazdasággal foglalkozó szakemberei által
vitatott elvi problémákat a szerz? egy koncepcióvázlat keretében,
összefüggéseiben mutatja be. Ezzel a szocialista nemzetközi együttm?ködés
továbbfejlesztését szolgáló, egyre terebélyesed? vitákat olyan irányban
kívánja befolyásolni, hogy azok vegyék számba a teljes világgazdasági
összefüggéseket.
A könyv a nemzetközi együttm?ködés irodalmának további fejl?dését
eredményezheti, amellett, hogy a jelenlegi problémák megoldását is
hasznosan segíti.
megjegyzés: javított formátum
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
DjVu (OCR-es DjVu.)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-07721
urn:nbn:hu-72864 (URI)
Forrás:
A "két Európa" gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttm?ködés : egy elvi koncepció vázlata / Kozma Ferenc$Budapest : Kossuth : Közgazd. és Jogi K., 1970$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1258749
Kapcsolat:
Kozma Ferenc: Mire képes a magyar népgazdaság? (http://mek.oszk.hu/07700/07720/)
Gáspár Tamás: Kozma Ferenc öröksége (http://www.koz-gazdasag.hu/hu/in-memoriam/kozma-ferenc-orok...)
Kozma Ferenc: Magyar illeszkedés a nemzetközi gazdaságba (http://mek.oszk.hu/07100/07163/)
Kozma Ferenc: A félperiféria (http://mek.oszk.hu/07100/07147/)