Ugrás a tartalomhoz

 

Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2023/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published
Type = Monograph
Cím:
Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective
Létrehozó:
Péteri, Attila
Brdarné Dr. Szabó, Rita
Horváth, Katalin
Kukorelli, Eszter
Nagy, Gizella Mária
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2009
Téma:
PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
PD Germanic languages / germán nyelvek, germanisztika
PB Modern European Languages / modern európai nyelvek
P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
Tartalmi leírás:
A T049738. sz. projekt eredményes volt, a vállalt feladatokat a munkaterv szerint elvégeztük. A kutatás három szakmai és kiegészítő modulban folyt. Az első modul keretében a német és a magyar nyelv mondatfajta-rendszerét vetettük össze egymással, valamint további európai nyelvekkel (angol, olasz, orosz, finn, török, albán). Elsősorban a kérdő mondatokra koncentráltunk, ezeknek ugyanis valamennyi nyelvi szinten lehetnek kifejezőeszközeik (kérdő morfémák, kérdőszók, kérdő szórend és intonáció), így jól vizsgálható volt az egyes nyelvi szintek együttműködése, egymásra hatása ennek a komplex szemantikai tartalomnak a kifejezésében. A második modulban a kérdések és felszólítások indirekt kifejezőeszközeit vizsgáltuk ugyancsak több európai nyelvben. Az összehasonlító korpuszvizsgálatok során szignifikáns különbségeket sikerült kimutatni, amelyeknek motiválására a vizsgált nyelvek tipológiai sajátosságainak segítségével és a kognitív metafora- és metonímiakutatások újabb eredményeinek fényében tettünk javaslatot. A harmadik modulban a német és a magyar módbeli segédigéket, valamint modális kifejezőeszközöket hasonlítottuk össze. Jelentős felismerésekhez jutottunk a mondatfajta, a mondat grammatikai szerkezete, valamint a módbeli kifejezőeszközök használatának kapcsolatáról. A kiegészítő modul keretében egy, a kutatás empirikus bázisát jelentő kontrasztív német-magyar szövegkorpuszt, valamint egy rendszerezett mondat- és hanganyaggyűjteményt állítottunk össze a vizsgált nyelvekre. | The research in project T049738 has been successfully completed according to its aims. It has been carried out in 3 research and 1 complementary modules. In module 1 we have contrasted the system of sentence types in German and Hungarian, as well as in further European languages (English, Italian, Russian, Finnish, Turkish, Albanian). We have focussed on interrogatives, as they may have markers at each linguistic level (interrogative morphemes, words, word order and intonation), which allows for the examination of their interaction in the expression of a complex semantic content. In module 2 we have examined indirect interrogatives and imperatives in several European languages. The results of the contrastive corpus analyses show significant differences, which we have accounted for with reference to the typological features of the languages considered, as well as the latest results of the cognitive theory of metaphor and metonymy. In module 3 we have contrasted the grammatical modal markers in German and Hungarian, and established strong correlations between sentence type, the grammatical structure of sentences and the use of modals. For the empirical research we have compiled a comparative German-Hungarian corpus, and a systematic collection of sentences and sound material in the languages examined.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: