Ugrás a tartalomhoz

A magyar nyelv szótára

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05800/05887
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Nyelvtudomány, kommunikáció
Szótárak, fogalomtárak
Cím:
A magyar nyelv szótára
egységesített cím: Magyar nyelv szótára
Létrehozó:
Czuczor Gergely
Fogarasi János
elektronikus rögzítés: Szever Pál
Dátum:
2008-04-21 (MEK-be való felvétel id?pontja)
2011-06-30 (b?vített változat)
Téma:
Értelmez? szótárak
magyar nyelv
Nyelvtörténet
nyelvtörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Az El?beszéd tartalma
Bevezetés
Els? rész.
Akadémiai utasitások.
Els? utasitás
Pótlékutasitások, illet?leg jóváhagyások
Második rész.
Részletesb igazolása azon elveknek, illet?leg eljárási módoknak, melyeket
a szerz?k a munka folytában az általános utasitások nyomán is követtek.
I. Szakasz. A szók értelmezése
II Ugyanazon szónak többféle érteménye
III. Szócsaládosítás
IV. Táj- és elavult szók
V . Szóelemzés
VI. Külhasonlítás
VII. A szóhasonlítás elvei és szabályai
VIII. Ezen osztályzat értéke a magyar szóhasonlításra nézve
IX. A magyar szók öszvehasonlítása az altáji nevezetesen a finn családdal
X. A képz?k és ragok öszvehasonlítása
Harmadik rész.
A magyar szók alkatrészeinek rendszere.
I. Szakasz. A magyar bötük, illet?leg szóhangok fejtegetése.
A bötük száma és felosztása
A rövid önhangzók viszonyai egymáshoz
A hosszú önhangzók és viszonyaik egymáshoz
A rövid és hosszú önhangzók részletes párhuzamban
Az i, u, ü és í, ú, ? mértékér?l
Az önhangzók m?ködési rendszere nyelvünkben.
I. Az önhangzók rendszeressége a gyökökben
II. Az önhangzók rendszeres viszonya illet?leg hangrende a képz?kben és viszonyító ragokban
A. Kétágú képz?k és ragok
B. Háromágú képz?k és ragok
C. Hatágú képz?k és ragok
III. Az önhangzók rendszeressége érteményi tekintetben
A mássalhangzókról
El?tétes mássalhangzók
Közbevetett mássalhangzók
Hátratett mássalhangzók
Áttételes mássalhangzók
II. Szakasz. A gyökökr?l.
A gyökök fogalma
Elvont vagy elavult törzsek
A gyökök nemz?dése nyelvünkben
A gyökök módosúlatai
Az egyenl?hangú (homonym) gyökökr?l
Önhangzóval kezd?d? gyökök és gyökelemek
Mássalhangzóval kezd?d? gyökök és gyökelemek
III. Szakasz. A szóképzésr?l.
A képz? fogalma és különbözése a ragtól
A szóképzés nemei
Az önhangzók mint szóképz?k
A mássalhangzós szóképz?k
Csonkított szókból vagy elvont gyökökb?l álló képz?k
Kisarjadzás által alakúlt képz?k
Némely kétes származásu képz?k
Szóalkotás öszvetétel által
Ikerszók
IV. Szakasz. A szóviszonyító ragokról.
Névviszonyító ragok
Helyviszonyítók általán véve
A helynevek ragozásáról
Helyviszonyító névutók
A személyragokról mint a személynévmások módosított alakjairól
A személynévmások többes száma
Mutatványok a tárgytalan vagyis tárgyra nem mutató igék személyragozásából
Mutatványok a tárgymutató igealak személyragozásából
Mutatványok az ik-es igék személyragozásából
A névszók birtokragozásáról
Birtokos é, éi és ék
A személynévmások birtokragozása
A személynévmások tárgyeseti és tulajdonító ragozása
A névmódosítók és névutók személyragozása
megjegyzés: Az 5-6. kötet készült az ISZT támogatásával.
Nyelv:
magyar
Típus:
értelmez? szótár
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
DjVu (OCR nélküli DjVu.)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05887
urn:nbn:hu-8444 (URI)
Forrás:
A magyar nyelv szótára / a Magyar Tudományos Akademia megbízásából kész. Czuczor Gergely és Fogarasi János$Pest : Emich, 1862-1874$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1535620
Kapcsolat:
Magyar írók élete és munkái : Fogarasi János (alsó-viszti) (http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/f/f05753.htm)
Wikipédia : A magyar nyelv szótára (http://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_nyelv_sz%C3%B3t%C3%A1...)
Magyar írók élete és munkái : Czuczor Gergely István (http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/c/c03579.htm)
Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára (http://osnyelv.hu/czuczor/)
Magyar tájszótár (http://mek.oszk.hu/06800/06888/)
Baróti Szabó Dávid: Kisded szó-tár (http://mek.oszk.hu/07000/07010/)
Szinnyei József: Magyar tájszótár (http://mek.oszk.hu/07000/07025/)
Magyar nyelvtörténeti szótár (http://mek.oszk.hu/07000/07026/)
Létrehozó:
Nem jogvédett.