Ugrás a tartalomhoz

A globalizációs álmok után egy széttöredezett világ felé

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03800/03861
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Filozófia, erkölcs
Politika, államigazgatás
Cím:
A globalizációs álmok után egy széttöredezett világ felé
sorozatcím: Bibliotheca Mikes International
egységesített cím: Globalizációs álmok után egy széttöredezett világ felé
Létrehozó:
Segesváry Viktor
Kiadó:
kiadási hely: Hága, Hollandia
Mikes International
Dátum:
beszerezve: 2006-06-27
2006-06-20 (eredeti elektronikus kiadás)
Téma:
Társadalomfilozófia
globalizáció
Politikai elméletek
modernizáció
civilizáció
világgazdaság
regionalizmus
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
A Kiadó előszava
Publisher's Preface
Globalizáció
Ideológia vagy empirikus valóság a 'késői' modernitás korában?
Első rész: Globalizáció és univerzalizmus
1. A globalizáció fogalmának meghatározása
2. A modernitás individuumra alapozott univerzalizmusa
(a) Az univerzalizmus eredete és a kontextualizmussal való ellentéte
(b) Az univerzalizmus meghatározása és formái
(c) Az univerzalizmus forrásai
Második rész: A globalizáció sarokköve: politikai demokrácia és a liberális, jóléti állam
1. A társadalom szféráinak differenciálódása
2. A modern államiság két alkotóeleme: A területiség és a nemzeti szuverénitás.
(a) Területiség
(b) Nemzeti szuverenitás
3. A demokratikus állam
(a) A republikánus-demokratikus állam
(b) Az egyenlőségre alapozott demokratikus állam
4. A jövö politikájának útja: A regionalizmus
Harmadik rész: Globalizáció és világgazdaság
1. A gazdasági globalizáció meghatározása
2. A kapitalista piacgazdaság globalizációjának okai
(a) Előnyök - a jelenben és a múltban
(b) Hátrányok - a jelenben és a jövőben
3. A gazdasági globalizáció jövöje
(a) A világpiac
(b) Szociális politika és jóléti állam
(c) Morális megújulás és a modern gazdaság jövője
A globalizáció másik arca
Segesváry Viktor volt ENSZ-tanácsadó a kultúrák párbeszédéről
1. Globalizáció
2. Demokrácia és republikánizmus
3. Globalizáció és hegemónia
4. Az információs/kommunikációs technológiákról
Globalizáció, hegemónia és a harmadik évezred politikai ujjárendeződése; és ezek egyes regionális vonatkozásai
1. A területileg meghatározott nemzetállam hanyatlása
(a) A globalizáció jelentősége
(b) A területi nemzetállam hanyatlása
2. Egy nem-centralizált demokratikus politikai elrendeződés főbb vonásai
(a) Az új egységek konstitutív elemei
(b) Törvényhozás és kormányzás
(c) Gazdaságpolitika és a gazdaság irányítása
(d) A planetáris koordináció szükségessége
3. Az új politikai egységek együttműködésének technológiai lehetőségei
(a) Információ, információs társadalom és virtuális valóság
(b) Információs társadalom és közösségi network hálózatok
4. Technológiák és a szükséges infrastruktúra
(a) Infrastrukturális adottságok és virtuális közéleti szférák
(b) Információs és kommunikációs rendszerek
A témára vonatkozó művek listája
Civilizációk különbözősége és civilizációk ellentétei
Civilizáció vagy civilizációk
Civilizációk dialógusa: a késői modernitás alapvető problémája
1. Az utolsó évtizedekben bekövetkezett törés a nyugati civilizáció keretében
2. Civilizáció és kultúra
3. A globális és a lokális fogalom párja
4. Hasonló vonások és alapvető különbségek civilizációk között
5. Civilizációs pluralizmus vagy világkultúra?
Excursus az egyes civilizációk politikai rendszereinek különbözőségéről
Virradat Keleten és a Nyugat alkonya: Két modernitás szembenállása
1. Mi a modernizáció értelme?
2. A nyugati és más civilizációk közötti alapvető különbségek
3. Modernizáció Kínában
(i) Konfucius és a kínai civilizáció
(ii) Konfucius, Mao és Deng
4. Modernizáció Indiában
(i) Vallási identitások és gazdasági egyenlőtlenségek az indiai államszövetségben
(ii) A kasztrendszer alapvető szerepe
6. Az ázsiai modernizáció jövője
Excursus: Kínai művészet: költészet és festmények
Egy széttöredezett világ felé: A hegemónikus politika következményei geopolitikai perspektívában
1. A hegemonikus törekvés sikertelensége
2. A geopolitikai perspektíva értelmezése
3. Hegemónia, krízis és széttöredezés a geopolitikai perspektívában
A szerzőről
Kivonat: A szerzőről
A miskolci, kolozsvári és budapesti református gimnáziumokban végezte
középiskolai tanulmányait. Budapesten a jogi karról 1949-ben három félév
után kizárták, s a budapesti Református Teológiai Akadémián nyert lelkészi
oklevelet 1953-ban. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt
Magyarország elhagyására kényszerült; Svájcban telepedett le, s a befogadó
ország állampolgára lett. A genfi egyetemen doktorált a politikai
tudományokból, majd református teológiából. Pár évig magánvállalatoknál és
a Nemzetközi Vöröskeresztnél dolgozott Genfben, s 1971 és 1994 között az
Egyesült Nemzetek egyes gazdasági fejlesztési programjainak igazgatója -
Algéria, Afganisztán, Mali, - majd korai nyugalomba vonulása után, mint
konzultáns, az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) főtanácsadója afrikai
és ázsiai országokban. Tizenkilenc évig élt New Yorkban, s 1994 óta a
kutatásnak és írásnak szentelte idejét. Hat könyve jelent meg az Egyesült
Államokban, három Budapesten, kettő Svájcban, egy Erdélyben. 1994 óta
rendszeresen publikál magyarországi és erdélyi folyóiratokban. A hágai
székhelyű MIKES INTERNATIONAL kiadja egész életművét az Interneten; eddig
tizenkilenc kötet jelent meg. Előadott a Milánói Egyetemen, a budapesti
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a Magyar Tudományos Akadémián, amerikai
és nyugat-európai magyar fórumokon. Filozófiai mélységű meggondolásokra
alapozott munkásságának legfontosabb témakörei a következők: a világ
civilizációinak egymáshoz való viszonya és elkerülhetetlen dialógusa; a
kultúra alapvető fontossága az egyes emberek és közösségeik életében;
a nyugati világ válságának jelenségei; a kommunikációs és információs
technológiáknak valamint a globalizációnak a társadalmi élet és a politikai
rendszerek újrarendeződésében játszott szerepe. Ezekben a vonatkozásokban,
a szerző nemzetközi szinten is újszerű összefüggéseket tár fel.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
cikk(ek)
interjú(k)
előadás(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03861
90 8501 084 5 (ISBN)
1570-0070 (ISSN)
urn:nbn:hu-5851 (URI)
978 90 8501 084 5 (ISBN)
Forrás:
Kapcsolat:
Segesváry Viktor: 21. századi konzervativizmus (http://mek.oszk.hu/03500/03537/)
Magas István: Ezredvégi világgazdaság - A globalizáció egy sajátos felfogása (http://www.lib.uni-corvinus.hu/gt/2000-2/targa2002.html)
Segesváry Viktor: Civilizációk dialógusa (http://mek.oszk.hu/01500/01506/)
Lévai Imre, Márkus György, G.: Két tanulmány a globalizációról és az integrációról (http://mek.oszk.hu/03400/03401/)
Globalizációról másképpen (http://mek.oszk.hu/04600/04617/)