Ugrás a tartalomhoz

1848/49 és ami utána következett...

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/04600/04628
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Vallás, egyház
Cím:
1848/49 és ami utána következett...
alcím: Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából
sorozatcím: A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai
egységesített cím: 1848/49 és ami utána következett...
alcím: Forráskiadvány
Létrehozó:
szerkesztő: Lakatos Andor
szerkesztő: Sarnyai Csaba Máté
Dátum:
beszerezve: 2007-03-10
Téma:
Egyházak, egyházpolitika
egyházpolitika
Egyháztörténet
katolikus egyház
Magyar történelem 1791-1867
1848/49-es forradalom és szabadságharc
Levéltári kutatás
történelmi forrás
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezető
I. Az áprilisi törvények következményei
Bécs, 1848. május 5. - Gróf Nádasdy Paulai Ferenc kalocsai érsek körlevele megyés papságához, melyben üdvözli a politikai változásokat, figyelmeztet az újonnan kapott személyi szabadságjogok mértékletes felfogására. Vázolja az állam és a katolikus egyház kapcsolatainak átalakulását, végül külön kitér a sajtószabadság értékelésére.
Ada, 1848. május 9. - Ada város beadványa, hogy Nádasdy Ferenc érsek hagyja jóvá Buday Károly helybeli káplán hívek által történt plébánossá választását.
Kalocsa, 1848. május 13. - A kalocsai érseki szentszék határozata arról, hogy az újonnan alakult Vallás- és Közoktatási Minisztérium rendelete áttételesen úgy értelmezhető, hogy a továbbiakban sem a hívek gyakorolják a kegyúri jogot. Így az adai plébánosválasztás a világi törvények szerint is érvénytelen.
Ada, 1848. május 16. - Ada beadványa Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy hagyja jóvá Buday Károly adai káplánnak a hívek által történt plébánossá választását.
Bécs, 1848. május 16. Gróf Nádasdy Ferenc érsek főmegyei papságához intézett körlevele, amelyben a katolikus felsőklérus által indított autonómia-mozgalom okait, céljait és működését részletezi, valamint papjait annak támogatására buzdítja.
Bécs, 1848. május 21. - Nádasdy Ferenc érsek levele V. Ferdinándhoz a megüresedett püspöki székek betöltése érdekében
Bécs, 1848. május 24. - Nádasdy Ferenc érsek felszólítja a káptalant a katolikus petíciót támogató körlevél szétküldésére.
Óbecse, 1848. május 26. - Az óbecsei kincstári tiszttartó, Than János levele Mokossay Mátyás plébánoshoz, amelyben visszautasítja, hogy az ő biztatására választottak az adai hívek maguknak plébánost.
Petrovoszello, 1848. május 30. - Mokossay Mátyás alesperes jelentése Girk György püspök, érseki helyettesnek az adai plébános választás körül kialakult helyzetről.
Buda, 1848. június 1-9. - Girk György érseki helynök beszámolói Nádasdy Ferenc érseknek az Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszterrel június 3-5. között tartott püspökkari találkozóról és az ez alakalomból folytatott püspökkari tanácskozásokról.
Budapest, 1848. június 8. - Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter átküldi az adaiak beadványát Nádasdy Ferenc érseknek, és egyben felhívja a figyelmét, vegye figyelembe az egyházi kijelölésnél, hogy a hívek Buday Károly káplánt választották meg plébánosnak.
Kalocsa, 1848. június 20. Szűcs Endre császártöltési plébános jelentése a katolikus egyház autonómiáját támogató aláírási ívek körüli problémákról
Kalocsa, 1848. július 25. - Bakai Mihály foktői plébános ugyanerről
Kalocsa, 1848. június 26. - Mokossay Mátyás alesperes újabb jelentése Buday Károly adai káplán elítélendő tetteiről.
Kalocsa, 1848. június 27. - Nádasdy Ferenc válasza Eötvös József vallás-és közoktatásügyi miniszternek az 1843/44 és 1847/48-as rendi országgyűlések és az 1848. június eleji tanácskozás után elintézetlen vallási kérdések ügyében írott levelére
Kalocsa, 1848. június 31. - Nádasdy Ferenc érsek utasítására kidolgozott észrevételek arról, hogy a kalocsai érsekségnek a tized- és úrbér veszteség után megmaradt jövedelmeit miért nem lehet pontosan felmérni és így megadóztatni sem.
Kalocsa, 1848. július 17. - Nádasdy Ferenc körlevele megyés papságához, amelyben - csatlakozva Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter felkéréséhez - papjaitól a rend és béke fenntartását kéri.
Kalocsa, 1848. szeptember 7. Veér Lukács adai plébános helyettes az ellene felhozott vádak alól igyekszik tisztázni magát.
Kalocsa, 1848. szeptember 27. - Nádasdy Ferenc érsek levele Batthyány Lajos miniszterelnöknek arról, hogy az új viszonyok között a hívek vonakodnak mindenfajta egyházi juttatás megfizetésétől.
Budapest, 1848. október 10. - Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök válasza Nádasdy Ferenc érseknek az egyházi járandóságok ügyében.
Ada, 1848. december 8. - Buday Károly levele Girk György püspök, érseki helyettesnek, melyben tudakozódik, hogy mi az ellene folytatott vizsgálat eredménye.
Kalocsa, 1848. december 12. - Nádasdy Ferenc kalocsai érsek véleménye az egyháziaknak az úrbéri veszteség fejében való kárpótlásról és az egyházi vagyon tervezett arányosításáról.
II. Egyházi tanácskozmányok és reformtörekvések
Almás, 1848. május 1. - A felső-tiszai egyházkerület kérelme Nádasdy Ferenc érsekhez az évenkénti egyházmegyei zsinat tartásának ügyében.
Kalocsa, 1848. május 3. - Girk György érseki helynök tudatja Nádasdy Ferenc érsekkel, hogy az egyházmegye papsága zsinattartást követel.
Bécs, 1848. május 10. - Nádasdy Ferenc érsek Girk György érseki helynöktől a megyei zsinat meghirdetését kéri.
Dátum és hely megjelölés nélkül - Az 1848. augusztus 31. és szeptember 1. között megtartott kalocsai egyházmegyei tanácskozmány tárgysorozata
Bécs, 1848. május 16. - Nádasdy Ferenc érsek feddő körlevele a felső-tiszai egyházkerület papságához
Madaras, 1848. június 6. - Részletek a felső-tiszai egyházkerület tavaszi gyűlésének jegyzőkönyvéből és szentszéki vélemény az egyes pontokkal kapcsolatban.
Madaras, 1848. június 6. - A felső-tiszai egyházkerület a jellemzések (informatió) eltörlését kéri Nádasdy Ferenc érsektől.
Madaras, 1848. június 6. A felső-tiszai egyházkerület saját május 1-jei kérelmének sértőnek érzett, erősebb kitételei kapcsán félreértésre hivatkozik, s az érseket biztosítja hűségéről.
Kalocsa, 1848. június 24. - Nádasdy Ferenc érsek örömmel fogadja, a felső-tiszai egyházkerület hűségnyilatkozatát.
Pest, 1848. augusztus 1. Nádasdy Ferenc érsek nemzeti zsinatot hirdető körlevele
Pest, 1848. augusztus 3. - A nemzeti zsinat bejelentése Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszternek.
Kalocsa, 1848. augusztus 4. - A kalocsai érseki káptalan véleménye a kalocsai egyházmegyei tanácskozmány tárgysorozatáról.
(Dátum és hely megjelölés nélkül) - Jámbor Pál jankováci plébános véleménye az egyházmegyei tanácskozmány tárgysorozatával kapcsolatban.
Bikity, 1848. július 19. - A felső-tiszai espereskerület véleménye ugyanerről
Hajós, 1848. július 20. - Márkus Lajos hajósi plébános véleménye a nemzeti zsinat tárgysorozatával kapcsolatban.
Kalocsa, 1848. szeptember 1. - Nádasdy Ferenc érsek megyei tanácskozmányt lezáró búcsúbeszéde.
(Dátum és hely meghatározása nélkül) - Girk György püspök, érseki helyettes összefoglalja a megyei tanácskozmányon történteket
Kalocsa, 1848. szeptember 19. - Nádasdy Ferenc érsek felszólítására Márkus Lajos hajósi plébános bővebben fejti ki a megyei tanácskozmányon elhangzott nézeteit.
Kalocsa, 1848. október 31. - Nádasdy Ferenc érsek meginti Sörös Imre érseki könyvtárost az egyház ügyeivel kapcsolatos nézetei miatt.
1848. november 13. - Sörös Imre könyvtáros válasza Nádasdy Ferenc érsek intésére
Kalocsa, 1848. november 16. - Nádasdy Ferenc érsek újból engedelmességre inti Sörös Imre könyvtárost
(Kalocsa) 1848. november 16. - Márkus Lajos hajósi plébános az érseki intés hatására megköveti a szentszéket, de egyben ügyének igazságos elbírálását kéri.
Kalocsa, 1849. január 13. Sörös Imre könyvtáros válasza Nádasdy Ferenc érsek második feddő levelére.
Kalocsa, 1849. június 21. - Sörös Imre székesegyházban elmondott prédikációja
III. A hadi események következményei
Kalocsa 1848. augusztus 1. - Az érseki szentszék körlevele az egyházmegyés papsághoz a polgárháborúban (a szerb betörések ellen) elért magyar sikerekért tartandó ünnepi mise rendjére vonatkozóan.
Kalocsa, 1848. december 30. - Nádasdy Ferenc érsek körlevele az elesett honvédekért tartandó gyászmisékről.
Kalocsa, 1849. január 24. - Nádasdy Ferenc érsek levele a szabadkai városi tanácsnak, melyben kéri, hogy cáfolják a személyét érintő rágalmakat, és működjenek közre jóhírének helyreállításában. Elterjedt ui. a hír, miszerint a szabadkai piacon olyan érseki szállítmányt foglaltak le, amely a szerb lázadóknak küldött támogatás volt. Hasonlóképpen Szabadkáról származik az a téves hír, miszerint Dunapatajon az érsek, ill. más főpapok által az osztrák seregek számára küldött pénzt találtak a magyar hatóságok
Kalocsa, 1849. január 24. - Nádasdy Ferenc érsek levele Hadik Gusztáv ezredesnek, szegedi tábori főparancsnoknak ugyanerről.
Szabadka, 1849. január 27. - A szabadkai városi tanács igazolása Nádasdy Ferenc érseknek.
Szeged, 1849. január 28. Hadik Gusztáv ezredes, szegedi 4. hadmegyei főparancsnok igazolása Nádasdy Ferenc érseknek.
Szabadka, 1849. február 10. - Czorda Béla szabadkai plébános levele Girk György püspök, érseki helyettesnek a bácskai szerb betörésről.

Dusnok, 1849. március 4. -Mihálovics Antal ósziváci plébános helyettes levele a kalocsai szentszéknek a szerb betörésről.
Kalocsa, 1849. március 8. - A szentszék válasza Mihálovics Antal ósziváci plébános helyettes számára jelentésével kapcsolatban.

Kalocsa, 1849. március 24. - Körlevél a Pest megyei papsághoz a Ferenc József trónra lépését követően született legfelsőbb utasítások, illetve a püspöki kar főesperesekhez írott 1849. január 12-i körlevélének, valamint Windischgrätz táborszernagy 1848. december 14-i kiáltványának kihirdetéséről.
Kalocsa, 1849. március 26. - Az érseki káptalan leírja, hogy miért nem hirdették ki már korábban a császári proklamációt.
Kalocsa, 1849. június 3. - A kalocsai érseki szentszék körlevele, amelyben Horváth Mihály vallás- és vözoktatásügyi miniszter rendeletét az orosz betörés kapcsán tartandó böjtről a kerületeknek megküldik és kommentálják.
IV. Az egyházmegye a szabadságharc leverése után
Kalocsa, 1849. augusztus 30. - A kalocsai érseki szentszék körlevele a katonai pályára lépett egyházi személyekről.
Bécs, 1849. szeptember 10. - Nádasdy Ferenc érsek levele Ferenc Józsefhez, melyben az egyházmegyét ért háborús károkról beszámolva támogatást kér a plébániák és iskolaépületek helyreállításához.
Kalocsa, 1849. szeptember 18. - Az érseki szentszék levele Nádasdy Ferenc érseknek a szabadságharc alatt a parókiákon bekövetkezett pusztításokról.
Kalocsa, 1849. szeptember 19. - Girk György püspök, érseki helyettes jelentése Nádasdy Ferenc érseknek a káptalan 1848/49-es magatartásáról.
Kalocsa, 1849. október 11. - A kalocsai szentszék Nádasdy Ferenc érsekhez írt levele a beállt változások miatt elintézendő ügyekről
Bécs, 1849. október 25. - Nádasdy Ferenc érsek rendelete a forradalomban kompromittált papokkal szembeni eljárásról.
Bécs, 1849. október 28. -Nádasdy Ferenc érsek tisztázása a gyanú alól, hogy a forradalomban részt vett.
Kalocsa, 1849. december 8. -Nádasdy Ferenc kalocsai érsek körlevele főmegyei papságához a forradalom és a szabadságharc időszakának utólagos értékeléséről.
Kalocsa, 1850. január 8. - A kalocsai káptalan levele Szentiványi Vince pesti kerületi főispán, császári kormánybiztosnak, melyben azzal a kérdéssel fordul hozzá, hogy a császári seregbe besorozott volt honvédek köthetnek-e érvényes házasságot.
Pest, 1850. január 15. Szentiványi Vince kormánybiztos tiltó válasza a volt honvédek házasságkötési engedélye ügyében.
Kalocsa, 1850. március 18. - Nádasdy érsek levele Scitovszky János hercegprímásnak a forradalomban részt vett kalocsai egyházmegyéhez tartozó személyekről.
V. Papi sorsok 1848-51
Kalocsa, 1848. május 9. - Opicz Sándor szentszéki írnok hazamenetelre kér endegélyt a szentszéktől.
1848. június (dátum és hely megjelölése nélkül) - Jámbor Pál jankováci plébános nyílt levele a választópolgárokhoz, melyben az országgyűlési választásokon való részvételre buzdít, és egyben jelzi, hogy jelöltként indul az almási kerületben.

Mateovics, 1848. szeptember 30. - Piukovics Dénes káplán levele Girk György érseki helynökhöz, melyben kéri, hogy mentsék fel hivatalából és engedélyezzék, hogy katonának álljon.
Kalocsa, 1848. október 12. - Girk György érseki helynök válasza Piukovics Dénes káplán kérésére.Szonta, 1848. október 17. - Parcsetics József szontai plébános levele Girk György érseki helynökhöz, melyben beszámol Piukovics Dénes katonai pályára lépésének történetéről.

Zombor, 1848. október 18. - Mészáros Ignác zombori káplán levélben jelenti Nádasdy Ferenc érseknek, hogy honvédnek beállott.
Kalocsa, 1848. október 21. - Nádasdy Ferenc érsek válasza Mészáros Ignác volt zombori káplánhoz.Pest, 1848. október 22. Szemes József levele Girk György érseki helynökhöz, melyben bejelenti, hogy katona lett.
1848. október (vége, hely megjelölése nélkül) - Volarich György zentai káplán levele Girk György érseki helynökhöz, melyben jelenti, hogy katonának állt.

Kalocsa, 1848. november 4. - Csicsáky József szemináriumi tanár levele Nádasdy Ferenc érsekhez a személyét ért vádakkal kapcsolatban.
Kalocsa, 1848. november 9. - Csicsáky József szemináriumi tanár levele Nádasdy Ferenchez, melyben az érsek kérésére kifejti álláspontját bizonyos teológiai és egyházfegyelmi kérdésekben.
Szeged, 1849. január 23. - Barakovics Béla bajmoki káplán jelenti Nádasdy Ferenc érseknek, hogy katona lett
Bajmok, 1849. január 27. - Missuray Mátyás bajmoki plébános a szentszékhez küldött feliratában jelenti, hogy káplánja, Barakovics Béla katona lett.

Kalocsa, 1849. február 8. - A szentszék válasza Barakovics Bélának.
Kalocsa, 1849. március 24. - Gyulai Gaál Eduárd királyi biztos levele Nádasdy Ferenc érsekhez, melyben Bende József és Sörös Imre elmozdítását és fogollyá tételét kéri.
1849. március 25. - Nádasdy Ferenc érsek válasza Gyulai Gaál Eduárd királyi biztoshoz.
Kalocsa, 1849. március 29. - Szentszéki határozat Gyulai Gaál Eduárd királyi biztos és Nádasdy Ferenc érsek levélváltásával kapcsolatban.
Kula, 1849. április 6. - Tóth Pál kinevezett tábori lelkész a szentszékhez írt levelében joghatóságot kér.
Kiskér, 1849. április 5. - Tóth Pál volt kulai segédlelkész tábori lelkészi kinevezésének másolata.


Kalocsa, 1849. április 17. - A szentszék válasza Tóth Pál tábori lelkésznek a kért joghatósággal kapcsolatban.
Újvidék, 1849. május 14. - Tóth Pál honvéd tábori pap a szentszékhez írt levelében segítséget kér.
Kalocsa, 1849. május 24. - A szentszék segélyt küld Tóth Pál tábori lelkésznek.Buda (Svábhegy), 1849. május 18. - Mednyánszky törzslelkész levele Horváth Ignáchoz tábori lelkészi állásának elfoglalása ügyében.
Bezdán, 1849. június 13. - Volvátz György alesperes, bezdáni plébános jelenti a szentszéknek, hogy Lehoczky Imre káplán honvéd lett.
Tiszaföldvár, 1849. június 19. - Bódogh János káplán jelenti Girk György érseki helynöknek, hogy állomáshelyét elhagyva katonának állt.

Tét, 1849. június 20. - Horváth Ignác tábori lelkészi működéséhez kér a szentszéktől joghatóságot.
Kalocsa, 1849. június 26. - A szentszék válasza Horváth Ignác tábori lelkésznek a kért joghatósággal kapcsolatban.
Császártöltés, 1849. augusztus 8. - Szűcs Endre császártöltési plébános, alesperes jelenti a szentszéknek, hogy Szekeres György nádudvari adminisztrátort elfogta a császári katonaság.
Kalocsa, 1849. augusztus 14. - A szentszék válasza Szűcs Endre császártöltési plébánosnak Szekeres György elhurcolása ügyében.
Vaskút, 1849. augusztus 21. - Markovics Antal kerületi alesperes, vaskúti plébános jelenti, hogy a császári katonaság elfogta Domsics Antal gákovai plébánost.
Gákova, 1849. augusztus 15. - Marczikits Illés, a Császári Királyi Térparancsnokság kiküldött ügyésze új adminisztrátort nevez ki Domsics Antal gákovai plébános helyére.


Kalocsa, 1849. augusztus 28. - A szentszék válasza Markovics Antal vaskúti plébánosnak Domsics Antal elfogása ügyében.Felsőszentiván, 1849. augusztus 21. - Opicz Sándor volt pap-katona hazaérkezése után alakalmazást kér a szentszéktől.
Nagybócsa, 1849. augusztus 23. - Tóth Pál a szentszékhez írott levelében tisztázó eljárásra jelentkezik.
1849. szeptember 17. - Markovics Antal alesperes, vaskúti plébános jelenti eljárásának eredményét a gákovai helyzet rendezésével kapcsolatban.

1849. október (pontos dátum és helymeghatározás nélkül) - Bódogh János káplán szentszéki tisztázó eljárása során katonai szolgálatvállalásának okairól ír.
Ada, 1849. október 6. - Az adaiak igazoló levele Bódogh Jánosról, a káplán szentszéki tisztázó eljárásához.Szántova, 1849. október 9. - Szántova helység elöljárói igazolják Fontányi Alajos helyi káplán forradalom idején tanúsított viselkedését.
Temesvár, 1849. október 11. - Válics János jelenti a szentszéknek, hogy Temesváron van fogságban.
Mateovics, 1849. október 17. - Piukovics Dénes levele Girk György püspök, érseki helynökhöz, melyben jelenti hazaérkezését és betegségét.

Kanizsa, 1849. november 14. - Sándor József dokumentumokat küld a szentszéknek igazoló eljárásához.
1849. október 17. - Gojdits János vadász főhadnagy vallomása Sándor Józsefről.


Debrecen, 1849. március 10. - Sándor József tábori lelkészi kinevezésének okmányai.Kalocsa, 1849. november 22. - Nádasdy Ferenc érsek levele Szentiványi Vince pesti kerületi biztoshoz, melyben kéri, hogy ne kelljen részt vennie Sörös Imre elfogatásában.
Kalocsa, 1849. november 28. - Szentszéki határozat, melyben Bagó Gergely főszékesegyházi hitszónokot és karkáplánt elmozdítják hivatalából.

Dunaföldvár, 1849. december 1. - Sörös Imre levele a szentszékhez, melyben egyházi fenyítése felől érdeklődik
Kalocsa, 1849. december 4. - Nádasdy Ferenc érsek levele Szentiványi Vince pesti kerületi biztoshoz Sörös Imre levelének átküldéséről.


Kalocsa, 1849. december 12. - Nádasdy Ferenc érsek elküldi Sörös Imre lázító beszédének egy példányát Szentiványi Vince királyi kerületi biztosnak.
Dunaföldvár, 1849. december 23. - Domsics Antal jelzi, hogy kiszabadult, szolgálati helyére szeretne visszatérni.
Szabadka, 1850. január 7. - Özvegy Horváth Klára kérvénye Nádasdy Ferenc érsekhez pap fia, Horváth Ignác ügyében.
1850. január eleje (pontos dátum és helymegjelölés nélkül) - Volarich György levele Nádasdy Ferenc érsekhez, melyben rehabilitálását kéri.
Ókanizsa, 1850. január 10. - Kákonyi Alajos ókanizsai káplán vallomása Sándor Józsefről.
Mohol, 1850. február 7. - Csáby Ferenc moholi adminisztrátor jelentése a szentszékhez Bódogh János katonai szolgálata ügyében végzett vizsgálatáról.
Pest, 1850. február 18. - Szekeres György jelenti a szentszéknek, hogy tíz év várfogságra ítélték, egyben segítséget, közbenjárást kér.

Csátalja, 1850. február 20. - Domsics Antal válasza a személyét ért vádakra
Gákova, 1850. február 26. - A Domsics Antal ügyében Gákován folytatott vegyes bizottsági vizsgálat jegyzőkönyvét beterjesztik a szentszéknek.


Kalocsa, 1850. március 24. - Bagó Gergely levele Nádasdy Ferenc érsekhez, melyben házitanítói működésének és egyházmegyéből való távozásának engedélyezését kéri.
Kalocsa, 1850. április - Mészáros Ignác szentszéki tisztázó eljárásának kérdőpontjai.
Kalocsa, 1850. április 16. - Barakovics Béla szentszéki vallomása a forradalom alatti tevékenységéről.
1850. május 27. - Csicsáky József a szentszékhez írt beadványában elbocsájtását, papi kötelékeinek feloldását kéri.
Kalocsa, 1850. június 1. - Csicsáky József elkeseredett levele a szentszékhez, melyben a tisztázó eljárása során személyét ért vádakat és sérelmeket panaszolja.
1850. június 11. (előtt, pontos dátum és helymeghatározás nélkül) - A Felső Tiszai Espereskerület papságának felirata Nádasdy Ferenc kalocsa-bácsi érsekhez, a forradalomban részt vett papok büntetésének enyhítése ügyében.
1850. július 2. - Antunovich János almási plébános, espereskerületi jegyző levele Nádasdy Ferenc érsekhez, melyben elküldi egy kalocsai egyházmegyés "száműzött pap" Felső Tiszai Espereskerülethez küldött névtelen levelének másolatát.
Kalocsa, 1850. július 10. - Csicsáky József közli a szentszéknek, hogy személyesen találkozott Nádasdy Ferenc érsekkel, megbeszélésük eredményeképpen kérelmezi tisztázó eljárásának befejezését és végső felmentését.
Kalocsa, 1850. július 17. - Csicsáky József a szentszékhez írt levelében előző levelének néhány mondatát magyarázva beismeri hibáit és engedelmességet ígér.
Kalocsa, 1850. július 23. - Fratrits Lőrinc írásban adott feleletei a szentszéki tisztázó vizsgálat kérdőpontjaira.
Kalocsa, 1850. július 24. - Fratrits Lőrinc levele Nádasdy Ferenc érsekhez, melyben módosítja előző napi vallomását, elnézést kér viselkedése miatt.
Kalocsa, 1850. július 25. - Szabó Mihály szentszéki ügyész vádlevele Fratrits Lőrinc bajsai plébános ellen, annak szentszéki vallomása során tanúsított magatartása miatt.
Kalocsa, 1850. július 25. - Szép Ferenc levele Nádasdy Ferenc érsekhez, melyben hátra lévő fenyítési idejének elengedését kéri.
Kalocsa, 1850. augusztus 1. - Felmentő szentszéki ítélet Csicsáky József ügyében.
Kalocsa, 1850. augusztus 18. - Nádasdy Ferenc érsek válasza Antunovich János plébánoshoz az espereskerület beadványaival kapcsolatban, a forradalomban szerepet vállaló papok ügyében.
Kalocsa, 1850. augusztus 19. - Szentszéki ítélet Fratrits Lőrinc bajsai plébános fenyítő perében.
(Kecskemét) 1850. szeptember 29. - Szekeres György testvérei fivérük sorsa felől érdeklődnek Nádasdy Ferenc érsektől.
Sükösd, 1850. november 21. - Lehoczky Imre káplán levele a szentszékhez, melyben felmentését kéri az újabb szentszéki idézés alól.
Kalocsa, 1851. május 8. - Girk György felszentelt püspök válasza Antunovits Pál szabadkai polgármesternek Horváth Ignác káplán odahelyezése tárgyában.

Temesvár, 1851. július 2. - Oltványi Pál püspöki titkár levele Girk György püspök, érseki helynökhöz Szép Ferenc tisztázó eljárásának ügyében.
1850. december 22. - A nagyváradi császári királyi kerületi kormány értesítése az egyházi személyek politikai igazolásáról.
1851. január 30. - A nagyváradi császári királyi kerületi főispán értesítése a tisztázó eljárások részleteinek értelmezéséről, gyakorlatáról.Olmütz, 1852. április 28. - Szekeres György levele a fogságból Kunszt József érsekhez, melyben köszönti az új főpásztort, valamint közbenjárását és pártfogását kéri.

Buda, 1864. május 3. - Gróf Pálffy Móric helytartó levele Kunszt József érsekhez, melyben fenntartásainak ad kifejezést Jámbor Pál gimnázium igazgató személyével kapcsolatban
Kalocsa, 1864. május 7. - Kunszt József érsek válasza gróf Pálffy Móric helytartónak Jámbor Pállal kapcsolatban.


Névtár
Fogalomtár
Felhasznált irodalom
Rövidítések jegyzéke
Tartalom- és forrásjegyzék
Nyelv:
magyar
latin
Típus:
dokumentum(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-04628
urn:nbn:hu-6950 (URI)
Forrás:
1848/49 és ami utána következett... / szerk. Lakatos Andor és Sarnyai Csaba Máté$Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár : Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2001$(A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemény kiadványai, 1587-3730 ; 1.)$ISBN 963 00 7258 0$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=903945
Kapcsolat:
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból (http://mek.oszk.hu/01300/01344/)
Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (http://archivum.asztrik.hu)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 19. sz.
térbeli: Magyarország
térbeli: Kalocsa