Ugrás a tartalomhoz

A székelyföld közgazdasági és közmível?dési állapota

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03500/03532
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Földtudományok, földrajz
Történelem, helytörténet
Néprajz, antropológia
Pedagógia, nevelés
Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
A székelyföld közgazdasági és közmível?dési állapota
egységesített cím: Székelyföld közgazdasági és közmível?dési állapota
Létrehozó:
Kozma Ferencz
elektronikus rögzítés: Róth András Lajos
Dátum:
2006-02-22 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Gazdaságtörténet
székelyek
Regionális gazdaság
mez?gazdaság
Gazdaságföldrajz
ipar
Oktatáspolitika, oktatásügy
közoktatás
Magyar történelem 1868-1918
közm?vel?dés
Magyar néprajz
Természeti földrajz
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
El?szó
ELS? SZAKASZ
A székelyföld és székelynép
I. A székelyföld
Földrajzi kiterjedése

Földének felülete és hegyrendszere

Folyamrendszere

Földtani jellemzése

Ásványvizek

Égalji (meteorológiai) viszonyai
II. A székelynép
Népesség, foglalkozás és népesedési mozgalom

Nemzetiség és felekezetiség

Társadalmi és közerkölcsi állapotok

Lakás és építkezési viszonyok

Ruházat és táplálkozás

Közegészségügy

Kivándorlás, kitelepítés

Teend?k

A közegészségügy érdekében
MÁSODIK SZAKASZ
Mez?gazdaság
I. Földmívelés
A talaj min?sége

A földterület felosztása mívelési ágak szerint

Földbirtok-viszonyok és a föld mível?i

Haszonbér és birtok-vételárak

Földmívelési rendszer

Földmívelési terményeink

Földmívelési terményeink piaczai és piaczi árai
II. Sz?l? és bortermelés
Sz?l?birtok és sz?l?birtokosok

A sz?l?terület talaja és fekvése

Sz?l?mívelési rendszer

Sz?l?fajok

Szüret

A bortermés, min?ség és borárak

A sz?l?mívelés költségei
III. Kertmívelés
Gyümölcs-termelés

Vetemény-termelés

Virág-tenyésztés
IV. Állattenyésztés
Takarmányozás

Téli takarmányozás

Marha-állomány

Állatfajaink

Kiegészítés az állattenyésztéshez

házi szárnyasok

vadászat, halászat


Mez?gazdasági rendszerünk bírálata s némi javaslatok
V. Erd?gazdaság
Erd?terület

Erd?birtok-viszonyok

Az erd?k talaja, fekvése és égalja

Fanemek

Erd?tenyésztési állapotok, üzemmódok, formák

Az erd?k értékesítése és jövedelme

Faárak és erdei mellékhaszonvételek

Erd?gazdaságunk bírálata s némi javaslatok
HARMADIK SZAKASZ
Ipar, kereskedés és pénzügy
I. Ipar és kereskedés
Bányaipar

Gyári-ipar

Kézm?- és házi-ipar

házi-ipar

kézm?- vagy szakiparIpartársulatok

Kereskedés

Az ásványos vizekkel való kereskedés

Személy-forgalom

Posta- és távirda-forgalom

Közlekedési utak

Heti és országos vásárral bíró piaczok

Észrevételek, javaslatok
II. Pénzügy
Megyei háztartás

Közadózási viszonyok

Megyei középalapokKözségi háztartás

Törzs-vagyon

Költségvetés 1877-re

A székely városok törzsvagyona s költségvetése 1877-reAlapítványok a székelység számára

Magánháztartás

Pénzintézetek

Árvai pénzügy

Maros-Tordamegyei kölcsönös t?zkárbiztosító szövetkezet

Észrevételek, javaslatok
NEGYEDIK SZAKASZ
Közoktatás és közmível?dés
Az olvasni-írni tudás

Az elemi oktatás

Kisdednevelés

Népnevelés

TanítóképzésSzakoktatás

Gazdasági fels? népiskolák

Ipartanfolyamu fels? népiskolák

Iparoktatás másféle iskolákbanPolgári iskolák

Leányiskolák

Középtanodák

Könyvtárak, gy?jtemények s más közmível?dési eszközök

Könyvtárak

Csereyné-féle Székely nemzeti múzeum

A közmível?dés egyéb eszközeiHumánistikus intézetek

Szegény-nevelés

Szegényügy

N?egyletekKözmível?dési egyletek

Észrevételek és javaslatok
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
DjVu
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03532
urn:nbn:hu-5504 (URI)
Forrás:
A Székelyföld közigazgatási és közmível?dési állapota / írta Kozma Ferencz$Budapest : Franklin, 1879$Lel?hely: Haáz Rezs? Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely
Kapcsolat:
Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából : XIX-XX. század (http://mek.oszk.hu/03100/03120/)
Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából II. kötet (http://mek.oszk.hu/03100/03121/)
Jakab Elek: Székely telepek Magyarországon (http://mek.oszk.hu/03400/03489/)
Erdély története (http://mek.oszk.hu/02100/02109/)
K?váry László: Erdélyország statistikája (http://mek.oszk.hu/03500/03576/)
Lévai Lajos: Székelyföldi képek (http://mek.oszk.hu/04200/04246/)
Tusa Gábor: A székely vallási és tanügyi autonomia (http://mek.oszk.hu/04400/04447/)
Gálffy Ignác: Közm?vel?dési egyesületeink feladatairól (http://mek.oszk.hu/04600/04663/)
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása (http://mek.oszk.hu/04800/04804/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Székelyföld
térbeli: Erdély