Ugrás a tartalomhoz

Vegyészkonferencia, 2000

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03500/03503
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Kémia, biokémia
Könny?ipar, vegyipar
Cím:
Vegyészkonferencia, 2000
egységesített cím: Vegyészkonferencia, 2000
Dátum:
beszerezve: 2006-02-14
Téma:
Kémia általában
kémia
Vegyipar általában
konferencia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Dr. Májdik Kornélia: Beköszöntő
Görög Sándor: Az analitikai kémia szerepe a gyógyszeres terápia biztonságában
Dr. Grünwald Ernő: Románia galvántechnikai ipara a rendszerváltás előtt és után
Dr. Körtvélyessy Gyula: A vegyipar helyzete Magyarországon
Markó László: A petrolkémia ipari fejlődése - Általános irányzatok és egy konkrét példa: a hidroformilezés
Pokol György: Modern irányzatok a termikus analízisben
Poppe László, Rétey János: Enzimmechanizmus vizsgálatok homológia-modellezéssel
Szilágyi László, Katona Gergő, Kénesi Erzsébet, Medveczky Péter, Gráf László: Humán tripszinek vizsgálata
Dr. Átyim Pál: Lúgoldható huminsavak mennyiségi kivonása lignitből
Dr. Átyim Pál, Átyim Erzsébet: Légállapot - minőség meghatározása immissziónorma értékeket tartalmazó modell segítségével
Budai Zoltán, Ráthy Istvánné, Borda Jenő, Deák György, Kéki Sándor, Horváth Róbert, Zsuga Miklós: Szénszállal erősített polipropilén kompozitok fizikai vizsgálata
Kátai Klára Ildikó, Buksa Gabriella: Sótalanított víz előállítása nagy keménységű és nagy vastartalmú nyers vízből, laboratóriumi feltételek között
Kormos Fiammetta, Tarsiche Irina: Minőségbiztosítás a vegyi analíziseket végző laboratóriumokban
Nemes Sándor: A nyilvánosság és a titkosság az alkalmazott kémiában
Nemes Sándor: A műanyagok történetének néhány tanulsága
Ráthy Istvánné, Budai Zoltán, Borda Jenő, Deák György, Kéki Sándor, Horváth Róbert, Zsuga Miklós: Szénszálerősítéses poliuretán kompozitok előállítása és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
Dr. Szőcs Katalin: A ferroötvözetekben található fémes magnézium hatóerejének meghatározása
Dr. Vodnár János, Dr. Kolozsi Jenő: Függőleges filmképző-buborékoltató csövekkel ellátott kémiai készülékek matematikai modellezése
János Vodnár, János Farkas, Sándor Békássy: Catalytic decomposition of 1,4-diisopropylbenzene dihydroperoxide on montmorillonite type catalysts
Bozsai Gábor, Manninger István, Bittó András: Az ICP-OES alkalmazásának lehetőségei a közegészségügyi analitikai kémiában
Kátay György, Király-Véghely Zsuzsa, Mincsovics Emil és Tyihák Ernő: Néhány fontos sztilbénszármazék vizsgálata hazai borokban OPLC és HPLC rendszerek segítségével
Nagy László, Gajda-Scrantz Krisztina, Gajda Tamás, Kuzmann Ernő, Vértes Attila, Holeček Jan, Lycka Antonin: A mono- és dihidroxikarbonsavak és tioanalógjaik dietilón(IV)2+ és di-n-butilón(IV)2+ kationokkal képzett komplexeinek egyensúlyi és szerkezet-vizsgálata
Princz Katalin, Mogyorósi Károly és Labádi Imre: Etiléndiamin tetrametilfoszfonsav lantán, európium, gadolinium és szamárium komplexeinek előállítása, termikus és IR spektroszkópiai vizsgálata
Száva Jenő, Labádi Imre: Az N-hidroxietil-glicin komplexkémiai vizsgálata
Tőkés Béla, Suciu Gabriela, Nagy Gabriella: Kapcsolt kémiai/elektrokémiai reakciók kombinatorikus megoldásban
Dr. Végh Péter, Dr. Gömöry Ágnes, Dr. Vékey Károly: Protonált molekula klaszterek metastabil bomlásának tanulmányozása MIKES (Mass Analysed Ion Kinetic Energy Spectrum) módszerrel
Agod Attila, Vincze Attila, Kertész János, Zrínyi Miklós, Hórvölgyi Zoltán: Aggregációs mechanizmusok és a méreteloszlás kapcsolata
Billes Ferenc: Intermolekuláris hidrogénkötéseket tartalmazó folyadékok rezgési színképeinek szimulálása a molekuladinamika és a normálkoordináta analízis kombinációjával
Endrédi Henrietta, Billes Ferenc: Metil és klór szubsztituensek hatása a pirazin rezgési spektroszkópiájára
Fejes István, Dr. Billes Ferenc: Germánium-szulfid és germánium-szelenid üvegek szerkezeti egységei összehasonlító vizsgálata
Szabadai Zoltán: A retinsav fotoizomerizációjának vizsgálata és a folyamat gyökös jellegének igazolása
Tőkés Béla: Szerkezet-tulajdonság összefüggések a szerves higanyvegyületek elektrokémiájában
Tolnai Gyula, Kabainé Faix Márta, Kovács L. Attila, Lucz Péter, Hórvölgyi Zoltán: Kolloid részecskéket stabilizáló vízfilm vastagságának kísérleti meghatározása filmmérleggel
Ifj. Várhelyi Csaba, Kacsó Ferenc, Várhelyi Csaba: Vegyes kobalt(III) kelatok polarográfiája
Zsakó János, Szabó Gabriella: 1,2,3-ciklohexántrion-1,3-dioxim-2-imin hidrolízisének vizsgálata polarográfiás módszerrel
Zsakó János, Kacsó Ferenc, Majdik Kornélia, Várhelyi Csaba, Ion Gănescu: β-diketonok kondenzációs termékei mint kelátképzők
Zsakó János, Mária Tomoaia-Cotişel, Albú József, Aurora Mocanu, Alexandrina Aldea: A deferrioxamin savassági állandóinak meghatározása
Barabás Tünde, Demeter Éva: Élménybeszámoló a 16. Kémia Oktatási Világkonferenciáról Augusztus 5-10., Budapest
Máthé Enikő: Kémiatörténeti adatok a kémiaoktatás eredményesebbé tételéhez
Tóth Zoltán: Reakcióegyenletek rendezése
Tóth Zoltán: A kémiai fogalmak tanításának tartalmi és módszertani kérdései
Tóth Zoltán: A tanulók gondolkodásának fejlesztése számítási feladatokkal
Zeke Istvánné: Módszertani segédanyag az általános iskolai kémiaoktatáshoz
Deák György, Gulyás Lajos, Kéki Sándor, Horváth Róbert, Zsuga Miklós: Glicin előállítása monoklór-ecetsav ammónolízisével
Gulyás Lajos, Deák György, Kéki Sándor, Horváth Róbert, Zsuga Miklós: Glicin előállítása monoklór-ecetsav ammónolízisével félüzemi kaszkádreaktorban
Hornyánszky Gábor, Király Imre, Rohály János, Novák Lajos: Heterociklusos vegyületek előállítása szénsavszármazékok segítségével
Kacsó Ferenc, ifj. Várhelyi Csaba, Anca Gănescu, Zsakó János, Várhelyi Csaba: Aszimmetrikus α-dioximok előállítása és fizikai-kémiai tulajdonságai
G. Katona, T. Panea, D. Zinveliu: Heterocikclusok tanulmányozása QSPR/QSAR módszerekkel
Knausz Dezső, Kolos Zsuzsanna, Pongor Gábor: Pszeudo-pentakoordináció a szilil-karbamidátokban
Mörtl Mária, Knausz Dezső, Kardon Ferenc: Sziloxi-savamidok, mint nitrén prekurzorok
Pongor Gábor, Kolos Zsuzsanna, Knausz Dezső, Kalincsák Ferenc, Vass Elemér: A kvantumkémia alkalmazása a kémiai kutatásban a bisz-(1,3-trimetilszilil)-benzimidazolin-2-on példáján
Sohár Pál, Csámpai Antal, Perjési Pál, Zsoldosné Mády Virág, Abrán Árvácska és Túrós György: Ferrocénszubsztituált heterociklusok szintézise és szerkezetvizsgálata
Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Propilén-karbonát gyűrűfelnyílásos polimerizációja fenolátokkal
Zsakó János, Kacsó Ferenc, Pokol György, ifj. Várhelyi Csaba, Majdik Kornélia, Várhelyi Csaba, Liptay György: Szerveskémiai reakciók, szintézisek szilárd halmazállapotban
megjegyzés: A Kolozsvárott 2000. november 17-19. között megrendezett konferencia anyaga.
Nyelv:
magyar
Típus:
konferencia előadás(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03503
urn:nbn:hu-5475 (URI)
Forrás:
In: Műszaki Szemle melléklet, ISSN 1454-0746
Kapcsolat:
Magyar nyelvű szakelőadások a 2000-2001-es tanévben : Babeş-Bolyai Tudományegyetem Vegyészmérnöki Kar (http://mek.oszk.hu/01100/01106/)
Kémia.lap (http://kemia.lap.hu)
Magyar nyelvű szakelőadások a 2001-2002-es tanévben : Kolozsvári Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar (http://mek.oszk.hu/02500/02541/)
Tőkés Béla, Dónáth-Nagy Gabriella: Kémiai előadások és laboratóriumi gyakorlatok (http://mek.oszk.hu/01800/01836/)
Hogyan rendezzünk reakcióegyenleteket (http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/eloado/egyenlet/egy.htm)
Elter András, Korim Ildikó: Szilárdtestkémia (http://mek.oszk.hu/03100/03154/)