Ugrás a tartalomhoz

Könyvtörténeti írások

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03300/03301
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Könny?ipar, vegyipar
Történelem, helytörténet
Könyvtártan, információtudomány
Cím:
Könyvtörténeti írások
egységesített cím: Könyvtörténeti írások
Létrehozó:
Borsa Gedeon
elektronikus rögzítés: Pataki Gábor
elektronikus rögzítés: Szendrei J. Zsuzsa
Dátum:
beszerezve: 2002-05-14
Téma:
Könyv- és írástörténet
könyvtörténet
Művelődéstörténet
könyvnyomtatás
Papíripar és nyomdászat
nyomdászat története
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: I.
A hazai nyomdászat a 15-17. században
A budai Hess-nyomda új megvilágításban
A hazai ősnyomtatványok változatai
A hazai ősnyomtatványok példányai
Hess betűöntvényeinek mérete és az abból levonható következtetések
Hess nyomtatványainak papírja és kötése
Milyen műhelye lehetett Hessnek Budán?
A hazai könyvnyomtatás megalapítása
Új példánya került elő az első hazai nyomtatványnak
Vitéz János és a könyvnyomtatás
Az első szebeni nyomda Erdélyben (1528-1530)
Die erste Buchdruckerei zu Hermannstadt in Siebenbürgen
Sebastian Pauschner, az első Magyarországon megjelent orvosi munka szerzője
és nyomtatásban kiadott munkái
A szebeni nyomda a XVI. század utolsó negyedében
Kísérlet az 1539. évi brassói nyomtatványok megjelenési sorrendjének megálapítására
Johannes Honterus a könyvillusztrátor
Johannes Honterus als Buchillustrator
"Chorographia Transylvaniae". Johannes Honterus művének két kiadása
Die beiden Ausgabe der "Chorographia Transylvaniae" von Johannes
Honter
A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. I. (Heltai)
Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. I. (Heltai)
A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. II. (Hoffhalter)
Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. II. (Hoffhalter)
A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. III. (Manlius)
Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. III. (Manlius)
A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. IV. (Klöss)
Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. IV. (Klöss)
A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. V. (Bécs-Lőcse)
Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. V. (Wien-Locse)
Hoffhalter-problémák
Hoffhalter Rudolf nyomdája a Dráva és a Mura táján (1573-1574)
Rudolphus Hoffhalters Typographie in der Gegend von Mur und Drau 1573-1574
16. századi nyomtatványok Stuttgartban
Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve
A "Reggeli éneklések" és Kálmáncsehi Sánta Márton
Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve, mint zenetörténeti emlék
Kötéstáblából előkerült ismeretlen, XVI. századi bártfai nyomtatványok
1596. évi bártfai "Neue Zeitung" és más, korabeli magyar vonatkozású
tudósítások
Albert Grawer munkája két kiadásának problémája
Hol és mikor nyomták az eddig ismert két legrégibb magyar sorsvető könyvet?
A "Fortuna" sorsvetőkönyv eredete és utóélete
Salamon Sultzer. Nyomdász és betűöntő Közép- és Kelet-Európában (1564-1603)
Salamon Sultzer, ein Typograph und Schriftgiesser in Mittel- ind Osteuropa
1564-1603
Hogyan korrigáltak 1566-ban a kolozsvári Heltai-nyomdában?
A vimpáci ferences nyomda és annak újabb terméke 1595-ből
Töredékesen előkerült két ismeretlen XVI. századi magyar nyomtatvány
XVI. századi magyarországi nyomtatványok a bécsi Nationalbibliothekban
Három tévesen feltételezett XVI. századi hazai nyomda (Eperjes, a kolozsvári
jezsuiták műhelye és Nagybánya)
Tévesen feltételezett XVI. századi magyarországi nyomdahelyek Deschamps
földrajzi szótárában
Problematikus nyomdahelyek a 16. századi Magyarországon
Problematische Druckorte des sechszehnten Jahrhunderts in Ungarn
További problematikus nyomdahelyek a 16. századi Magyarországon
Weitere problematische Druckorte des sehszehnten Janhrhunderts in Ungarn
Ismeretlen Manlius-naptár
Frankovith Gergely
Johannes Manlius, nyomdász és könyvkereskedő a délszlávok szolgálatában
Der Drucker und Buchhändler Johannes Manlius im Dienste des Südslawen
A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege
Ólom és könyvsajtó nélküli nyomda. (Erdély 1640-1642)
Eine typographische Offizin ohne Blei und ohne Druckpresse
A körtvélyesi kolostor "nyomdája"
A kisalakú, régi magyarországi nyomtatványokról
Nádasdy Ferenc pottendorfi és lorettomi nyomdái (1666-1673)
Kiegészítő adat egy lorettomi nyomtatványról
Német nyomdászok a 17. századi Magyarországon
Deutsche Buchdruker des siebzehnten Jahrhunderts im Ungarn
II.
A külföldi nyomdászat a 15-16. században
Über die Anfange des Buchdruckers in Wien
Beiträge zur Bibliographie der Drucke von Johannes Winterburger
Beiträge zur Bibliographie der Drucke von Johannes Winterburger. II.
Wiener Typenmaterial zu Anfeang des 16. Jahrhunderts im Maingebiet
Uneinheitlichkeiten in der Fachliteratur dei den Typen des Wiener Frühdruckers
Johannes Winterburg(er)
Der lateinische Name der Stadt Wien in Druckwerken
Jakob Mair ein nahezu unbekannter Wiener Drucker des XVI. Jahrhunderts
Georg Hieber, ein Wiener Formschneider am Ende des XVI. Jahrhunderts 1594-1598
Two Unrecorded Incunabula
Vier unbekannte Einblattdrucke aus dem XV. Jahrhundert in der Österreichischen
Nationalbibliothek
Une feuille volante inconnue imprimée a Paris en 1487
Drei weitere unbekannte Einblattdrucke aus dem XV. Jahrhundert in der Österreichischen
Nationalbibliothek
Eine gedruckte Venediger Buchführeranzeige um das Jahr 1476
Die Druckwerke des Österreichischen St. Georgsordens (1494-1503)
Neues über einige Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts in Wiener Sammlungen
Ein unbekannter gedruckter Ablassbrief des 15. Jahrhunderts
Ein von Erhard Ratdolt gedruckter unbekannter Ablassbrief
Zwei unbekannte Wiegendrucke in der Franziskanerbibliothek von Güssing
Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek von Lindau
Ein bisher unbekannter gedruckter Bruderschaftsbrief der Hospitaliter vom
Hl. Geist
Brevier-Wiegendrucke in der Diözesanbibliothek von Rottenburg am Neckar
Eine unbekannte Ausgabe des "Ordinarius Strigoniensis"
Eine unbekannte Ablassbrief-Inkunabel von 1494
Druckorte in Italien vor 1601
Drucker in Italien vor 1601
Weiteres über Drucker in Italien vor 1601
L'attivita dei tipografi de origine bresciana, al di fuoridel terrritorio
bresciano, fino al 1512
Unbekannte Pariser Buchdrucker und Verleger des 16. Jahrhunderts
Zwei unbekannte Pariser Drucke von 1501 und 1502
Dosiaµ neznáma Bakalárova latinská tlač
Nowo odkryte fragmenty druków Jana Hallera z ok. 1510 r.
Az első, aranyfestékkel készült nyomtatvány és annak magyar vonatkozásai
Nyomdásztrükkök a Thuróczy-krónikában
Constitutiones Novae Almae Ecclesiae Strigoniensis
Magyarország számára nyomtatott érvágó naptár a XV. századból
A budai délkörre készült újabb falinaptár az 1495. évre
A legrégebben nyomtatott pécsi misekönyv
Budai könyvkereskedők a középkorban
L'activité et les marques des éditeurs de Buda avant 1526
Adalékok a középkori budai könyvkereskedők történetéhez
Egy budai könyvkereskedő végrendelete 1509-ből
Breviarium Cracoviense z r. 1516. i jego wydawca z Budy, Urban Kaim
Mohács előtti budai könyvkereskedők és kiadványaik Kemény Józsefnél
Bakócz Tamás nyomtatott búcsúlevele az 1514. évi keresztes hadjárat hirdetéséhez
Bakócz Tamás újabb nyomtatott búcsúlevele
Problematische Angaben in der Bibliographie von Weale - Bohatta zu den für
Ungarn gedruckten Meßbüchern
Az Obsequiale Strigoniense 1526 előtt készült nyomtatott kiadásai
Hazai egyházmegyék Mohács előtt nyomtatott zsinati határozatai
Egy feltehetően soha el nem készült hazai misekönyv emléke
Egy 1501. évi budai tudósítás kiadásai és azok nyomdászai
A magyarországi parasztháborúról szóló német tudósítások kiadásai és azok
nyomdászai
Nyomtatott tudósítás az 1514. évi magyarországi parasztháborúról
Janus Pannonius epigrammáinak legelső kiadása
Az 1519. évben nyomtatott Gellért-legenda
Bornemisza Pál megemlékezése Várdai Ferencről és a többi, Mohács előtti
bolognai magyar vonatkozású nyomtatvány
Magyarország számára nyomott naptárak a Mohács előtti évekből
A Pesti Gábor-féle "Nomenclatura" egyes kiadásainak problémái
Adalékok a "Hungern Chronica" 1534. évi kiadásának történetéhez
Die Ausgaben der "Cosmographia" von Johannes Honter
Die Zürcher Ausgaben von Honters "Atlas minor" und ihre Beschriftungen
Honters "Atlas minor" von Zürich in selbständigen Ausgaben
Eine gedruckte Selbstbibliographie von Johannes Sambucus
Pázmány Péter nyomtatásban megjelent korai vizsgatételei (Graz 1598-1600)
III.
Az OSZK évkönyveiben megjelent tanulmányok
A magyarországi ősnyomtatványgyűjtemények
A Breviarium Strigoniense újabban fellelt ősnyomtatvány kiadása
Két Peraudi-féle nyomtatott búcsúlevél az Országos Levéltárban
A törökök ellen Magyarországon hirdetett 1500. évi búcsú és az azzal kapcsolatos
nyomtatványok
A Szent Antalról nevezett ispotályos rend Magyarországon terjesztett nyomtatványai
(1505-1506)
A római Szent Péter bazilika építése javára hirdetett búcsú magyarországi
terjesztésére készült nyomtatványok (1508-1509)
Néhány bécsi ősnyomtatvány magyar vonatkozásai
A "Régi Magyarországi Nyomtatványok" című kiadvány szerkesztési
problémái
Legújabban előkerült XVI. századi magyarországi illetve magyar nyelvű nyomtatványok
Joannes Manlius könyvkötői tevékenysége
Nyomtatványok Manlius kötéstábláiban
Újabb adatok Manlius tevékenységéhez
A magyar csízió kialakulásának története
A csízió kiadástörténete
A magyar csízió átdolgozásai
A csízió ellenlábasai és utóélete
A 16. századi nyomtatványok átfogó bibliográfiai regisztrálásának lehetősége
18. századi magyar nyelvű ponyvakiadványok gyűjtőkötete Münchenben
A Szentlélekről elnevezett ispotályosrend búcsúlevele Esztergomban
Újabb adatok a Szentlélekről nevezett ispotályosrenddel kapcsolatos nyomtatványokról
Bibliográfiai adalékok az esztergomi breviárium Mohács előtt nyomtatott
kiadásairól
Korabeli tudósítások Nürnbergben az 1514. évi magyarországi parasztháborúról
Régi hazai szerzők és munkáik
IV.
Módszertani cikkek és kutatási eredmények
Módszertani cikkek
A xerográfia és a könyvtárak
Régi nyomtatványok betűtípusainak vizsgálata számítógéppel
Computer-assisted examination of printing types of early printings
Számítógépek alkalmazása a régi nyomtatványok feltárására
Die Anwendung von Rechenanlagen (EDV) bei der Erschließung von alten Druckwerken
Ein Gesamtkatalog der Druckwerke des 16. Jahrhunderts. (Möglichkeiten und
Pläne)
Per un catalogo collettivo delle opere a stampa del XVI secolo. (Possibilita
e piani di lavoro)
Druckerbestimmung von Druckwerken aus Ungarn 15-18. Jahrhundert
Megkezdődött a 18. századi magyarországi nyomtatványok nyilvántartásba vétele
Régi hazai nyomtatványok kutatása külföldön
A régi, szerzői hungarika nyomtatványok bibliográfiája
A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia 18. századi szakasza
Megbújó kincsek a könyvkötésekben
A régi nyomtatott dokumentumok magyar vonatkozásai
A bibliográfiai egység fogalma a régi nyomtatványoknál
A régi nyomtatványokkal való foglalkozás és azok anyaga
A régi nyomtatványok mérete
Kutató utak
Régi magyarországi nyomtatványok a szlovákiai gyűjteményekben
Régi magyarországi nyomtatványok a cseh- és morvaországi gyűjteményekben
Régi magyarországi nyomtatványok a jugoszláviai gyűjteményekben
Tanulmányúton Olaszországban
Régi magyar nyomtatványok felfedezése az NSzK könyvtáraiban
Zur Registrierung der Drucke des 16. Jahrhunderts in der österreichischen
Nationalbibliothek
Auf der Suche nach alten Drucken in Siebenbürgen
Kutatási eredmények
Ki lehetett Michael de Hungaria?
Gutenberg - a sztereotípia feltalálója
Egy 1500 körüli latin-magyar szójegyzék
Ismeretlen virágének töredéke
A "Kassai kódex" hitelességéről
Újra a "Kassai kódex" hitelességéről
Die volkssprachigen Drucke im 15. und 16. Jahrhundert in Ungarn
Drucker und Verleger in Italien vor 1601 und Ihre Ortschaften
Die Buchdruckerfamilie Hoffhalter
Euripidész magyar fordításának 16. századi kiadása
Bibliográfiai adalékok a korai magyar nyelvű perikopáskönyvekhez
Az 1593. évi kolozsvári perikopáskönyv
Protestantische Werke in kajkavisch-kroatischer Sprache aus der Druckerei
des Joannes Manlius
Makulatúrából felismert szedésváltozat Manlius nyomdájából
Die Familien Püchler und Stotzingen und die Ortschaften Wimpassing und Stotzing
Neu entdeckte Druckwerke aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die auf dem Gebiet
des heutigen Burgenlandes hergestellt wurden
Die Gattungen der Druckwerke von Ungarn bis Mitte des 17. Jahrhunderts
Szenci Molnár Albert könyvtárának két kötete Németújváron
Egy magyarországi könyvtáros Wolfenbüttelben: Michael Ritthaler (1682-1685)
Selyemre készült hazai nyomtatványok
Ismét a selyemre készült hazai nyomtatványokról
Adatok a XVIII. századi kismartoni nyomdáról
Egy soproni patika nyomtatott hirdetése 1730 tájáról
Korai széles lapszélű kiadványok Magyarországon
Adalékok a "Tükör" című asszonycsúfoló vershez
A 18. századi magyarországi törvénykiadások nyomdai vizsgálata
A 18. századi erdélyi törvénykiadások nyomdai vizsgálata
Über die Anfänge des Buchdruckes in Bistritz
Új nyomdatörténeti adatok Erdélyből
Neu aufgefundene, gedruckte Librettos für Eszterháza in der Zeit von Haydn
(1766-1790)
Eisenstädter Drucke (1800-1810) in der Nationalbibliothek Széchényi von
Budapest
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Helyenként hiányos.
Nyelv:
többnyelvű
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03301
urn:nbn:hu-5279 (URI)
Forrás:
Könyvtörténeti írások / Borsa Gedeon$Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1996-$ISBN 963 200 353 5
Kapcsolat:
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története 1. (http://mek.oszk.hu/03200/03275/)
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története 2. (http://mek.oszk.hu/03200/03276/)
Novák László: A nyomdászat története (http://mek.oszk.hu/01600/01645/)
Könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény (http://mek.oszk.hu/03200/03231/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 15-17. sz.
térbeli: Magyarország
térbeli: Európa