Ugrás a tartalomhoz

Kémiai előadások és laboratóriumi gyakorlatok

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01800/01836
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Kémia, biokémia
Cím:
Kémiai előadások és laboratóriumi gyakorlatok
egységesített cím: Kémiai előadások és laboratóriumi gyakorlatok
Létrehozó:
Tőkés Béla
Dónáth-Nagy Gabriella
Dátum:
beszerezve: 2004-06-01
Téma:
Kémia általában
kémia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
Bevezetés
I. Az anyag szerkezete
Az atom

Az atomelmélet fejlődése

A Bohr-féle atommodell

A Bohr-féle atommodell továbbfejlesztése: a kvantumszámok kialakulása.
Az elektronburok

Moseley törvénye. A magtöltés (rendszám) meghatározásaAz elemek periódusos rendszere

A periódusos törvény. A periódusos rendszer különböző alakjai

A periódusos rendszer határai.
Az elemek elterjedtsége a természetben és a VilágegyetembenA kvantummechanika elemei

A Bohr-féle elmélet elégtelensége

A de Broglie-féle anyaghullámok

A Heisenberg-féle bizonytalansági elv

A Schrödinger-féle egyenlet

A kvantummechanikai atommodell

A molekula

A kémiai kötés elméletének fejlődése

Az ionos kötés

A kovalens kötés

A kovalens kötés klasszikus elektronelmélete

A kémiai kötés kvantummechanikai elmélete

Bonyolultabb molekulák kémiai kötései. A promóció

A hibridizáció

A szigma és pi-kötések

A koordinációs kötés. A kémiai kötés komplex vegyületekben

Lokalizált elektronhiányos három- és többcentrumos kötések

A telítetlen kötések kölcsönhatása. A konjugációs energia

A pi-komplex kötés

MolekuladiagramokA kémiai kötéstípusok közötti átmenetek. Az elektronegativitás

Az elektroneutralitás elve
A molekulák geometriája


Atom- és molekulahalmazok

A halmaz fogalma. A halmazok osztályozása

A gázállapot és törvényei

A folyadékok szerkezete. A víz

Szilárd halmazok. Kristályrács-rendszerek

Molekularácsos halmazok

Atomrácsos halmazok

A fémes halmazok szerkezete

Az ionrács

A polimorfia és az izomorfia

Halmazállapot-változások

A párolgás és a forrás

Kristályos testek olvadása és szublimálásaKeverékhalmazok. Oldatok

Vegyületek és keverékek

Az oldás

Az oldhatóság. Az oldhatósági görbék

Az oldatok koncentrációja

Az oldatok tulajdonságai

Diffúzió oldatokban

Az ozmózis és az ozmózisnyomás

A gőztenzió-csökkenés

A forráspont-emelkedés és a fagyáspontcsökkenésIdeális és reális oldatok

Az elektrolitok oldatai
II. A kémiai rendszer összetevőinek sajátosságai
Az atom- és molekulatömeg és kísérleti meghatározásuk

Az atomok és ionok mérete, atommagtávolságok, atomrádiuszok, ionrádiuszok

A kötési energia, a képződéshő és a rácsenergia

Az elektronegativitás kiszámítása

A dipólusmomentum

A relatív parciális töltés

Mágneses sajátságok

A tulajdonságok periódusos jellege
III. A kémiai rendszerek és átalakulásaik osztályozása. Sztöchiometria
A sztöchiometria alapelvei

Az oxidációfok

A vegyületek nevezéktana

A vegyületek rendszertana

Hidridek
Halogenidek

Egyszerű halogenidek

Összetett halogenidekOxidok

Egyszerű oxidok

Biner oxidok

Peroxidok és szuperoxidok

OxohalogenidekÖsszetett oxidok

Bázisok és hidroxidok

Oxosavak

Oxoanionok

Oxokationok

Kettős oxidok

Szulfidok

Nitridek és foszfidok

Karbidok, cianidok, karbonilok

Nem sztöchiometrikus vegyületekA kémiai folyamatok szimbolizálása

A kémiai reakciók osztályozása

Az egyenértékűség (ekvivalencia) és az egyenértéktömeg
IV. A kémiai rendszerek kölcsönhatása környezetükkel
Termokémia

A reakcióhő

A termokémia törvényei

Lavoisier-Laplace törvénye

Hess törvénye

Elektrokémia

Az elektrokémiai folyamatok osztályozása

Az elektrolízis

A galvánelemekFotokémia
V. A kémiai folyamatok sebessége és mechanizmusa
A kémiai kinetika alapfogalmai

A kémiai folyamatok mechanizmusa
VI. Kémiai egyensúlyok
A tömeghatás törvénye

Homogén egyensúlyok

Gyenge elektrolitok disszociációs egyensúlyai

Sók és savak, valamint sók és bázisok oldatainak egyensúlyai

A sók hidrolízise

Tompító (kiegyenlítő, vagy puffer-) oldatok

IndikátorokHeterogén egyensúlyok

A kémiai reakciók és reakcióképesség elméletének fejlődése

A savak és bázisok elméletei

A Lewis-féle sav-bázis reakciók Pearson-féle értelmezése

A savak és bázisok csoportosítása Pearson szerint

A kémiai reakciók értelmezése Pearson elmélete alapján
VII. Az elemek és vegyületek leírása a szerkezet függvényében
Alapelvek

Általános előállítási módszerek

Az elemek és vegyületek általános tulajdonságai

Az elemek és vegyületek általános fizikai tulajdonságai
Az elemek és vegyületek általános kémiai tulajdonságai

Az elemek biológiai tulajdonságai, jelentősége és körforgása a természetben

Az elemek és vegyületek gyakorlati felhasználásai


VIII. Alapvető laboratóriumi műveletek és mérések
A laboratóriumi munkarend

Munkavédelmi rendszabályok

Védekezés mechanikai sérülések ellen

Védekezés a vegyszerek mérgező hatása ellen

Védekezés a tűz- és robbanásveszélyes anyagok ellen

Védekezés az elektromos áram káros hatása ellen

Laboratóriumi felszerelés

Az üveg- és porcelánedények tisztításaAlapvető laboratóriumi műveletek

Tömegmérés

A mérlegek csoportosítása a méréshatár szerintTérfogatmérés

Térfogatmérő eszközök

A térfogatmérésnél elkövethető hibákSűrűségmérés

Hőmérsékletmérés

A hőmérsékletmérésnél elkövethető hibákMelegítés, bepárlás, szárítás

Oldás, aprítás, keverés, csapadék-leválasztás (kicsapás)

Szűrés, ülepítés (dekantálás)

Kristályosítás

Desztilláció, szublimálásHeterogén diszperz rendszerek. Kolloidok

Reverzibilis (megfordítható) reakciók vizsgálata

Indikátorok, pH-mérés, tompító (puffer-) oldatok

Neutralizációs analízis (Sav-bázis titrálások)

A mérési eredmények kiértékelése és kifejezése. Hibaszámítás
1. Függelék - Az elemek rövid periódusos rendszere
2. Függelék - Az elemek hosszú periódusos rendszere Szakirodalom
Nyelv:
magyar
Típus:
egyetemi/főiskolai jegyzet
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01836
urn:nbn:hu-3827 (URI)
Forrás:
Kémiai előadások és laboratóriumi gyakorlatok / Tőkés Béla, Dónáth-Nagy Gabriella$Kolozsvár : Scientia, 2002$ISBN 973 85750 6 0
Kapcsolat:
Magyar nyelvű szakelőadások a 2000-2001-es tanévben (http://mek.oszk.hu/01100/01106/)
Kémia.lap (http://kemia.lap.hu)
Bevezetés a fizikai-kémiai mérésekbe (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/termesz/kemia/meresek/)
Felsőoktatási jegyzetek (http://jegyzet.lap.hu)