Ugrás a tartalomhoz

Olvasók, könyvek, könyvtárak

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01600/01647
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Könny?ipar, vegyipar
Történelem, helytörténet
Könyvtártan, információtudomány
Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Cím:
Olvasók, könyvek, könyvtárak
alcím: Művelődéstörténeti olvasókönyv 10-18 éveseknek
egységesített cím: Olvasók, könyvek, könyvtárak
Létrehozó:
Fülöp Géza
elektronikus rögzítés: Lukács Zoltán
elektronikus rögzítés: Simon Melinda
elektronikus rögzítés: Somogyi Zsuzsa
Dátum:
beszerezve: 2001-01-10
2001-04-09 (bővített változat)
2004-03-18 (PDF változat)
Téma:
Művelődéstörténet
művelődéstörténet
Könyv- és írástörténet
könyvtörténet
Könyvtártörténet
könyvtártörténet
Olvasáskutatás és -történet
olvasástörténet
Papíripar és nyomdászat
könyvek és olvasás
nyomdászat története
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I. kötet A kezdetektől 1848/49-ig
1. fejezet A kézzel írott könyv
2. fejezet Kolostori, egyházi könyvtárak
3. fejezet Mátyás könyvtára, a Corvina (Bibilotheca Corviniana)
4. fejezet A könyvnyomtatás feltalálása. Gutenberg
5. fejezet A könyvnyomtatás kezdetei Magyarországon. Hess András
6. fejezet Reformáció és könyvnyomtatás. Bibliafordítások
7. fejezet Világi tárgyú művek a 16. században
8. fejezet Népkönyvek, széphistóriák a 16. században
9. fejezet Az ellenreformáció és a könyv. A nagyszombati jezsuita nyomda
10. fejezet Költői alkotások a 16-17. században
11. fejezet Kollégiumi könyvtárak
12. fejezet A nagyszombati egyetem könyvtára
13. fejezet Misztótfalusi Kis Miklós
14. fejezet A Rákóczi-szabadságharc kiadványai és sajtója
15. fejezet A Rákóczi-szabadságharc emlékét idéző munkák
16. fejezet A könyvnyomtatás elterjedése a 18. században
17. fejezet Az első önálló magyar könyvkereskedők
18. fejezet Főpapi könyvtárak a 18. században
19. fejezet Főúri könyvtárak a 18. században
20. fejezet A gazdasági élet és a könyvek
21. fejezet A felvilágosult abszolutizmus művelődéspolitikája
22. fejezet A magyar felvilágosodás művelődési programja
23. fejezet Tankönyvek a felvilágosodás idején
24. fejezet Az első magyar időszaki sajtótermékek
25. fejezet Klubok, kölcsönkönyvtárak, diáktársaságok
26. fejezet A Bécs-ellenes konzervatív nemesség olvasmányai
27. fejezet Szépirodalmi olvasmányok a felvilágosodás idején
28. fejezet Kazinczy és a nyelvújítási harc kiadványai
29. fejezet Tudományos folyóiratok a 19. század első felében
30. fejezet Kalendáriumok 1848 előtt
31. fejezet Zsebkönyvek a 19. század első felében
32. fejezet Széchenyi István művelődéspolitikája
33. fejezet Kaszinók, olvasóegyletek
34. fejezet Reformkori politikai kiadványok
35. fejezet Kossuth és a Pesti Hírlap
36. fejezet A női olvasóközönség nevelése. A divatlapok
37. fejezet Verses művek a reformkorban
38. fejezet Az első magyar regények
39. fejezet Drámai művek a 19. század első felében
40. fejezet Útleírások a reformkorból
41. fejezet Tankönyvek a reformkorban
42. fejezet Gyermekkönyvek a reformkorban
43. fejezet Nyomdák és kiadványaik
44. fejezet Kiadó-könyvkereskedők és kiadványaik
45. fejezet A cenzúra rabságában
46. fejezet Küzdelem a sajtószabadságért
47. fejezet Az Egyetemi Könyvtár Pest-Budán
48. fejezet Az Országos Széchényi Könyvtár
49. fejezet Az Akadémia Könyvtára
50. fejezet A márciusi forradalom. A sajtószabadság kivívása
51. fejezet Politikai lapok a szabadságharc idején
52. fejezet Néplapok a szabadságharc idején
53. fejezet Felvilágosító kiadványok a szabadságharc szolgálatában
II. kötet: 1849-től napjainkig
54. fejezet 1848-1849 emléke és a politikai irodalom az önkényuralom idején
55. fejezet Politikai sajtó az önkényuralom idején
56. fejezet Irodalmi és tudományos kiadványok
57. fejezet Irodalmi és képeslapok az önkényuralom és a dualizmus idején
58. fejezet Élclapok az önkényuralom és a dualizmus idején
59. fejezet Polgári könyvkiadás és olvasóközönség
60. fejezet Klasszikus szerzők kiadásai
61. fejezet Olcsó sorozatok
62. fejezet Tömegolvasmányok, ponyvák. Harc a ponyvák ellen
63. fejezet Kalendáriumok
64. fejezet Politikai sajtó a dualizmus idején; üzleti és bulvár sajtó
65. fejezet Polgári radikális sajtó
66. fejezet Tudományos és szaksajtó
67. fejezet Lexikonok a 19. század végén és a 20. század elején
68. fejezet Tankönyvkiadás
69. fejezet A dzsentri és az úri középosztály olvasmányai
70. fejezet Munkásmozgalmi sajtó és könyvkiadás
71. fejezet A Népszava-könyvkereskedés
72. fejezet A nyomdászat és a könyvszakma egyesületei és folyóiratai
73. fejezet Munkásolvasók, munkáskönyvtárak
74. fejezet Agrárszocialista olvasókörök és sajtó; népkönyvtárak
75. fejezet Polgári irodalmi lapok; a Nyugat előzményei
76. fejezet A Nyugat és írói
77. fejezet A Nyugat-kiadó és a Nyugat Könyvtár
78. fejezet Városi olvasók, városi könyvtárak; a szegedi Somogyi Könyvtár
79. fejezet Szabó Ervin és a Fővárosi Nyilvános Könyvtár
80. fejezet Iskolai ifjúsági könyvtárak
81. fejezet Ifjúsági és gyermekirodalom
82. fejezet Ifjúsági és gyermeksajtó
83. fejezet Irodalom művészi kiadásban; a Kner-nyomda
84. fejezet Irodalom művészi kiadásban; a Tevan-nyomda
85. fejezet Bibliofilia, könyvbarát- és bibliofil-lapok
86. fejezet Könyvkultúra, könyvtárügy és sajtó 1918-19-ben
87. fejezet A bécsi magyar emigráció könyv- és lapkiadása
88. fejezet Csehszlovákiai magyar könyv- és lapkiadás
89. fejezet Romániai magyar kiadványok
90. fejezet Jugoszláviai magyar kiadványok
91. fejezet Könyvnapok
92. fejezet Nacionalista, nagypolgári és konzervatív irodalom
93. fejezet Progresszív polgári irodalom
94. fejezet Progresszív polgári irodalmi folyóiratok
95. fejezet A magyar avantgarde, Kassák Lajos folyóiratai
96. fejezet Népi irodalom, szociográfiák; Püski Sándor
97. fejezet Népi írók - időszaki sajtó
98. fejezet Baloldali könyvkiadás; Cserépfalvi Imre
99. fejezet Kiadványok a fasizmus és a háború ellen, az új világért
100. fejezet A második világháború után... (Kitekintés)
Kivonat: Ismertető
A 10-18 éves korosztálynak szánt olvasókönyv a kezdetektől
máig kíséri nyomon és mutatja be az olvasás- és könyv-, majd könyvtárkultúra
hazai kialakulását és fejlődését. A tudós Fülöp Géza a kétkötetes művel azt
is bizonyítja, hogy gyerekek, fiatalok számára is lehet olyan olvasókönyvet
írni, mely bevezeti őket a nemzeti múlt tudományosságának alapjaiba, a felnőtteknek
pedig egyenesen gyönyörűséget jelent, örömet okoz ismereteik felidézésében és
nem kevésszer tudásbeli hiányaik pótlásában.
A kézzel írott könyv (kódexeink, krónikáink stb.) tudásátadó
szerepétől indul el az első kötet, hogy megannyi állomáson keresztül eljusson
a szabadságharcig. Eközben módszeresen használtatja a fiatalokkal - irodalomból
és történelemből szerzett - tudásukat, hogy könnyebben kapcsolhassa hozzájuk
az olvasáskultúra, a könyvkiadás és a könyvtári szerveződések eredményeit. A
kollégiumi könyvtárak és a nagyszombati egyetem könyvtárának bemutatása alapján
más megvilágításban érzékelhető Misztótfalusi Kis Miklós életútja és személyes
tragédiája. A mai nagy közgyűjtemények működése mind a 19. századi hagyományokban
gyökerezik. Mi sem mutatja fényesebben a kor szellemét, illetőleg Széchényi
Ferenc esetében azt is messze meghaladó gondolkodását, mint az a tény, hogy
a nemzetnek ajándékozott könyvtárát - a mai nemzeti könyvtárat - a "köz
használatára szánta".
A második kötet a politikai sajtó önkényuralmi időszakával
kezdődik, irodalmi és tudományos könyvkiadásunk, majd a polgári könyvkiadás
megalapozásával folytatódik. Valóságos hírlaptörténet és kiadástörténet bontakozik
ki az olvasó előtt, miközben nem hanyagolja el a nyomdászattörténetet sem. A
kötet a második világháború utáni rövid kultúrtörténeti kitekintéssel zárul.
Sok és jellemző kép szemlélteti a mondanivalót, figyelemre érdemes a kötetek
margóján található Képkalauz, mely az ábrákhoz fűz a képjegyzéken kívül, magyarázatokat.
- Fülöp Géza könyvét nem csupán az alsó és középfokú oktatásban, de valamennyi
könyvtártípusban kézikönyvként kell forgatni.
Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
PV
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01647
urn:nbn:hu-3648 (URI)
Forrás:
Olvasók, könyvek, könyvtárak : Művelődéstörténeti olvasókönyv 10-18 éveseknek / Fülöp Géza$[Budapest] : Magyar Médiapedagógiai Műhely, 1993-1994$ISBN 963 04 3267 6 (1. köt.)$ISBN 963 04 3836 4 (2. köt.)
Kapcsolat:
Tevan Andor: A könyv évezredes útja (http://mek.oszk.hu/01600/01650/)
Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig (http://mek.oszk.hu/01600/01613/)
Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története (http://mek.oszk.hu/01600/01653/)
Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet (http://mek.oszk.hu/03100/03157/)
Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet (http://mek.oszk.hu/03100/03159/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 15-20. sz.
térbeli: Magyarország