Ugrás a tartalomhoz

Üzenet Erdélyből

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01600/01651
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Képz?m?vészet, vizuális m?vészetek
Cím:
Üzenet Erdélyből
alcím: A III. évezred
egységesített cím: Üzenet Erdélyből
Létrehozó:
szerkesztő: Gubcsi Lajos
bevezetőt írta: Köpeczi Béla
elektronikus szerkesztés: Szabolcsi József
Dátum:
beszerezve: 2000-08-22
Téma:
Művelődéstörténet
művelődéstörténet
kultúra
Művészettörténet
művészettörténet
műemlék
Helytörténet, helyismeret
honismeret
Társadalomtörténet
Tartalmi leírás:
Kivonat: Ismertető
"Mit üzen Erdély a 20. század végén saját népeinek, Magyarországnak
és Európának?" - teszi föl a kérdést a reprezentatív kivitelű és igényesen
gazdag tartalmú fotóalbum bevezető tanulmányában Köpeczi Béla. A válasz kézenfekvő,
noha sokak által nem pontosan ismert: "Erdély több mint ezeréves története
azt kívánja, hogy megmaradjon Európának ebben a részében a különböző népek együttélése."
Az albumba beválogatott irodalmi és történelmi művek, illetve a kevésbé látványosságra
törekvő, annál igényesebb fekete-fehér fölvételek mind erre az eszmei szálra
fűződnek föl; egytől egyig amellett érvelnek észhez és szívhez szólóan, hogy
Erdély lakói sok nyelvet, sok kultúrát, sokféle hagyományt, különböző vallásokat
képviselnek. A magyarok, románok, németek, zsidók, örmények; az urbanizáltabb
és kevésbé polgárosult etnikai csoportok; a római és görög katolikusok, a reformátusok,
unitáriusok, ortodoxok, evangélikusok, izraeliták, szombatisták közös hazájában
megannyi közös vagy közelálló, mégis sokféle történelmi gyökere, az egymás mellett
élés eleven hagyománya és máig föllelhető emléke tanúskodik a múlt köznapjaiban
érvényesülő, ma már sajnos, halványulni látszó többkultúrájúságról, arról, amit
röviden transzszilvanizmusnak is nevezhetünk. A remek fotók bemutatják a különböző
felekezetek különféle stílusokban épült templomait (a román stílusú gyulafehérvári
székesegyházat, a bizánci architektúrájú román templomokat, a gótika legkeletibb
ágát jelentő szász evangélikus egyházakat, a zsinagógákat), a tájegységenként
oly elütő kultúrát megjelenítő temetőket (a polgári jellegű kolozsvári Házsongárdot,
az udvarhelyszéki katolikus sírkertet, a reformátusok kopjafás temetkezési helyeit
vagy a sireti zsidótemető kőerdejét). Élet és halál végpontjai közé sűrűsödnek
a múltat és jelent evokatív erővel ábrázoló képek témái: az ünneplőbe öltözött
kalotaszegi leány fiatalos sugárzása vagy a fekete kendős mezőségi anyóka időtlen
gyásza egyformán a hagyományvilág őseredeti mivoltát, az erdélyi élet történelmi
szervességét és erős hagyománytudatát példázza. Nemkülönben ilyen értelmű az
irodalmi szövegek válogatása: Ady, Juhász Gyula, Kányádi Sándor versei, a történetírók
- Verancsics Antal és Orbán Balázs - munkái, a szépírók - Móricz Zsigmond, Makkai
Sándor, Sütő András, Lászlóffy Aladár - esszéi és prózái.
Ez a képeskönyv semmiképp sem módszeres áttekintés vagy adattár
Erdély nemzetiségi, nyelvi, felekezeti, kulturális viszonyairól, inkább megejtő
gazdagságú ízelítő, művészi igényességű illusztráció a sokkultúrájú táj lelki
harmóniájáról, egyedülálló varázsáról. Erdélynek arról az üzenetéről, hogy önmagunk
ismerete nélkül, saját értékeink becsülése nélkül nem lehet másokat valóban
becsülni. - Tanulságos, érzelemhez-értelemhez szóló, lapozgatásra való kiadvány;
a fiatalok figyelmét külön is érdemes fölhívni rá.
Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: A díszalbum államiságunk 1000 évének tiszteletére jelent meg 2000 karácsonyán.
megjegyzés: 8. bőv. kiadás.
Nyelv:
magyar
Típus:
szöveggyűjtemény
fotóalbum
antológia
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01651
urn:nbn:hu-3651 (URI)
Forrás:
Üzenet Erdélyből : 2000 / szerk. Gubcsi Lajos ; bev. Köpeczi Béla$Budapest : Gubcsi Lajos : GL-4 Penzügyi Tanácsadó, 2000$ISBN 963 038 475 2
Kapcsolat:
Areopolisz : Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok (http://mek.oszk.hu/02100/02130/)
Erdély.lap (http://erdely.lap.hu)
Tar Károly: Faragott fájdalom : Elrománosításunk naplója (http://mek.oszk.hu/01700/01703/)
Üzenet a végekről I. Felvidék (http://mek.oszk.hu/01900/01950/)
Üzenet a végekről II. Kárpátalja (http://mek.oszk.hu/02300/02324/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 20. sz.
térbeli: Erdély