Ugrás a tartalomhoz

Harmatozzatok egek!

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01800/01855
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Ének, zene
Vallás, egyház
Cím:
Harmatozzatok egek!
alcím: Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban
egységesített cím: Harmatozzatok egek!
Létrehozó:
Kónya Sándor
illusztrátor: Kónya Miklós
Dátum:
beszerezve: 2004-06-08
Téma:
Népzene
vallásos énekek
Keresztény vallások
zsoltárok
énekeskönyv
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
Bevezető
Ádventi énekek (1-15. sz.)
A Megváltó várása (1-4. sz.)
1. Ó, emeld fel, gyarló nemzet
2. Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítőnk
3. Halljátok ti, kik a porban laktok
4. Jön az Atya megígértje
Hírvitel (5. sz.)
5. Názáretnek kisded városába
Mária Szeplőtelen Fogantatása (6. sz.)
6. Ó, Mária, szűz virágszál
Mária-ének hajnali misére (7. sz.)
7. Názáretbe vonnak szent vágyaim
Hajnali misére (8-9. sz.)
8. Harmatozzatok, egek
9. Harmatozzatok, szent egek
Szűz Máriához (10-13. sz.)
10. Igazság rég várt hajnala
11. Üdvözlöttünk, ó, Mária
12. Szűz Mária, Jézus anyja
13. Ó, drágalátos rózsaszál
Szűz Mária és a kovács lánya (14. sz.)
14. Egek királynéja, mennyország csillaga
A szálláskereső Szűz Mária (15. sz.)
15. Mária, Szent József nagy útra indultak
Karácsonyi énekek (16-52. sz.)
Köszöntők (16-20. sz.)
16. Mostan kinyílt egy gyönyörű virág
17. Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
18. Kinyílott a legékesebb rózsa
19. Üdvözlégy, ó, drága vendég
20.a Titkos fényű csillag támad
20.b Fényes csillag támadott föl
20.c Titkos fényű csillag támad
Kóringyálás (21. sz.)
21. Dicsértessék a kis Jézus
Betlehemezés (22-23. sz.)
22. Hej, víg juhászok, csordások
23.a Vígan zengjetek, citerák
23.b Vígan zengjetek, citerák
23.c Az angyalok zengedeznek
Éjféli misére (24-26. sz.)
24. Kürie, eleiszon, örüljünk
25. Pásztorok, fel, éjfél van
26. Eljött a szent éjközép
Gyermekeknek (27-31. sz.)
27. A kis Jézus aranyalma
28. E karácsony éjszakáján
29. Kirje, kirje, kisdedecske
30. Fenyőgallyas kis Jézuska
31. Jertek, kössünk gyöngykoszorút
Szűz Máriához (32-33. sz.)
32. Ó, Mária, Istenünknek ép teremtménye
33. Örülj, Szűz
Mária bölcsődalai (34-37. sz.)
34. Sír az Isten báránya
35.a A szép Szűz Mária
35.b A szép Szűz Mária
36. Kedves álmot hogy szerezne szülöttjének
37. Leborulva imádja a szent Szűz kisdedét
Pásztorénekek (38-52. sz.)
38. Csordapásztorok
39.a Pásztorok, keljünk fel
39.b Pásztorok, keljünk fel
40. Pásztorok, nyájaktól keljetek fel
41. Pásztortársim, új hírt mondok
42. Ne féljetek, pásztorok
43. Bárcsak régen fölébredtem volna
44. Ó, mily szerencsésen
45. Sötét éjjel Betlehem tájára
46. Ó, boldog Betlehem
47.a Betlehemnek pusztájában
47.b Betlehemnek pusztájában
48. Eljött a rég várt, szép aranyidő
49. Üdvözítőnk született
50. Örömnapot adott nékünk
51. Ó, csodáknak csodája
52. Elérkezett ama boldog
Újévi énekek (53-62. sz.)
Hálaadásra (53-54. sz.)
53. Ó, felséges, nagy Úristen
54. Idők Ura, Istene
Újév napára (55-58. sz.)
55. Kétezer-egyedik évben
56. Adj, irgalmas Isten
57. Üdvöz légy, új napfényünk
58. Kél a magasból tiszta fény
Jézus nevéről (59-60. sz.)
59. A hálás szív föltekint
60. Jézus, a rád emlékezés
Vízkeresztre (61-62. sz.)
61. A három bölcs király
62. Imádjuk a jámbor bölcsekkel
A farsangi idő énekei (63-69. sz.)
Esküvő (63-65. sz.)
63. Induljatok már el
64. Jézus, mennyei vőlegény
65. Nézz e földi jegyesekre
Kánai menyegző (66. sz.)
66.a Az igaz Messiás már eljött
66.b Az igaz Messiás már eljött
Mária menyegzője (67. sz.)
67. Szívünk, lelkünk vigadjon
Gyertyaszentelőre (68-69. sz.)
68. Ki negyven nap előtt
69.a Az Isten házába siet
69.b Az Isten házába siet
Nagyböjti énekek (70-98. sz.)
Bűnbánat (70-75. sz.)
70. Isten áldjon, tünde játék
71. Indulj meg már, szemem
72. A bánatban elmerülve
73. Hívásodra, Uram
74. Szerettél engemet
75. Magasan áll a Golgota ormán
Hamvazószerdára (76-77. sz.)
76. Hamvazkodjál, hívő lélek
77. Mi, gyarló emberek
Krisztus szenvedéséről (78-81. sz.)
78. Égi alkotónknak
79. Jézus, én szerelmesem
80. Kiterjeszté az éj szárnyát
81. Jaj, mit hallok
Keresztútjárás után (82. sz.)
82.a Megjártuk már a szent keresztutat
82.b Megjártuk már a szent keresztutat
Jézus sebeiről (83-85. sz.)
83. Üdvöz légy, édes Jézusom
84. Jézus Krisztus
85. Lehullott a Jézus vére
Mária siralma (86-89. sz.)
86. Jaj, nagy kedvvel tartott
87. Ó, én gyászba borult
88. Ó, jaj nekem, bús anyának
89. Ó, jaj nékem, Máriának
A fájdalmas Szűzanyáról (90-91. sz.)
90. Adj, Jézus, szívembe
91. Gyászba borult
Feketevasárnapra (92. sz.)
92. Nézz, keresztény, a keresztre
Nagypéntekre (93-95. sz.)
93.a Királyi zászlók lobognak
93.b Királyi zászlók lobognak
94.a Én nemzetem
94.b Én nemzetem
95. Urunk menvén olajfák hegyére
Balladás énekek (96-98. sz.)
96. Jézus Getszemáni-kertben
97. Egykor a kis Názáretben
98. Mikor az Úr Jézus
Húsvéti énekek (99-113. sz.)
Nagyszombatra (99-100. sz.)
99.a Föltámadt Krisztus e napon
99.b Föltámadt Krisztus e napon
100. Szombat első napjára
Húsvét napjára (101-104. sz.)
101. Üdvöz légy, drága nap
102. Szép, ragyogó napunk támadt
103. Húsvét nagy napja
104. Üdvözítőnk feltámadott
Öröménekek (105-109. sz.)
105. Győzedelmi ének harsog
106. Dicsőség és hála
107. Ó, egek, vigadjatok
108. Örök király
109. Alleluja, örvendezzünk
Máriához (110. sz.)
110. Vértanúknak királynéja
Fehérvasárnapra (111. sz.)
111. Jó pásztor, húsvétnak áldozatja
Áldozócsütörtökre (112-113. sz.)
112. Uram, jó nekünk
113. Gerjedj, lelkem, szent örömre
Énekek búzaszentelésre (114-115. sz.)
114. Ó, Istennek hív szolgája
115. Égi Atyánk, ó, tekints le
Pünkösdi énekek (116-118. sz.)
116. Üdvözlégy, pünkösdi királyunk
117. Áldja a Szentlelket
118. Mit jelent az égi szózat
Énekek a Szentháromsághoz (119-121. sz.)
119. Minden lények, imádjátok
120. A Szentháromságnak
121. Ó, megfoghatatlan
Úrnapi énekek (122-124. sz.)
Körmenetre (122-123. sz.)
122. A mennyei vőlegénynek
123. Jertek a nagy áldozatra
Az oltároknál (124. sz.)
124. Angyalok gyönyöre
Énekek Jézus Szívéhez (125-130. sz.)
125. Leszállottál az oltárra
126. Jézus tiszta, Szent Szíve
127. Édes Jézus, öntsd szívembe
128. Ó, Jézus, hová menjünk
129. Nézz le mennyből
130. Jézus Szíve, legdrágább kincs
Mária-énekek (131-160. sz.)
A Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz (131. sz.)
131. Mily boldog vagy
Májusra (132-135. sz.)
132. Zöldellő virágszál
133. Ó, Mária, liliomszál
134. Téged áldjon
135. Szép májusnak királynéja
Mária Szívéhez (136-137. sz.)
136. Ó, Legszentebb Szív asszonya
137. Szeplőtlenül fogantatott
A Sarlós Boldogasszonyhoz (138. sz.)
138. Júdea hegy-völgyin túl
A Havi Boldogasszonyhoz (139-140. sz.)
139. Halljátok-e, magyarok
140. Isten városában
A Nagyboldogasszonyhoz (141-142. sz.)
141. A mennyei szent városnak
142. Az ég kitárva fénylakát
A Kisboldogasszonyhoz (143. sz.)
143. Megjelent egy kisded
A Hétfájdalmú Szűzanya napjára (144. sz.)
144. Fiam, Jézus
Az Olvasós Boldogasszonyhoz (145-146. sz.)
145. Rózsafüzér királynője
146. Isten anyja, Szűz Mária
Szombatra (147. sz.)
147. Szűz Mária napjának
Titokváltásra (148-149. sz.)
148. Megszólalt mennyország
149. Jertek, Szűz Mária tisztelői
Társulati Rózsafüzér-énekek (150-151. sz.)
150. Van egy gyönyörű kert
151. Mária kertjének
Fohász Máriához (152-160. sz.)
152. Ó, áldott Szűzanya
153. Sírok a te keserveddel
154. Világ örök csodája
155. Ó, Szűzanyám, add meg kegyesen
156. Ó, Mária, terjeszd ki palástod
157. Gyászba borult egek
158. Kesergő híveid édes vigassága
159. Segítő Szűz, kegyes anyánk
160. Tündöklő csillaga népeidnek
A búcsújárók énekei (161-170. sz.)
Induláskor (161. sz.)
161. Boldog Szűz Mária
Útközben (162. sz.)
162. Egek királynéja
Oltárhoz vonuláskor (163. sz.)
163. Dicsértessék Jézus neve
A kegyhelyen (164-168. sz.)
164. Dicsértessék Jézus és a Szűz Mária
165. Mária tiszteletére
166. Nyíljon ki a szívünkben
167. Magyaroknak Nagyasszonya
168. Anyánk, ó, boldogságos Szűz
Hazaérkezéskor (169-170. sz.)
169. Hála legyen néked
170.a Hál’ Istennek, elvégeztük
170.b Hál’ Istennek, elvégeztük
Énekek a szentekről (171-184. sz.)
Szent János (171. sz.)
171. Szent Jánosnak szép, kegyes áldása
Szent György (172. sz.)
172. Ó, Szent György, bajnokunk
Szent László (173-174. sz.)
173. Zengd, magyar nemzetünk
174. Dicsérjük Szent Lászlót
Szent Péter és Pál (175. sz.)
175. Két szép csillag
Szent Illés (176-177. sz.)
176. Föltekintünk
177. Isten az ószövetségben
Szent István király (178. sz.)
178. Ó, Szent István, dicsértessél
Szent Mihály főangyal (179-180. sz.)
179. Szentháromság hős bajnoka
180. Szent angyal, Arkangyal
Szent Ferenc (181. sz.)
181. Szent szegénység nagy barátja
Szent Vendel (182-183. sz.)
182. Ó, Istennek hív szolgája
183. Szent Vendel, Isten szolgája
Árpádházi Szent Erzsébet (184. sz.)
184. Néped büszkesége, Szent Erzsébet asszony
A kilencedek énekei (185-206. sz.)
Szállást keres a Szent Család (185-188. sz.)
185. Szállást keres a Szent Család
186. Üdvöz légy, Szent Szűz
187. Ó, Jézus, Jézus
188.a Szent János áldása
188.b Köszönjük, jó gazdánk
Lourdes-i kilenced (189-197. sz.)
189. Mária, tekints reánk
190.a Mária, Mária, kinyílt rózsa
190.b Mária, Mária, kinyílt rózsa
191. Elkészült a koszorú
192. Megnyílott az egek gyémántkapuja
193. Százezerszer üdvözlégy
194. Szeplőtelen Boldogasszony
195. Nagy örömmel mennyekben
196. Mária, Mária, eljött az éjszaka
197. Isten veled, anyánk
Szent Józsefhez (198-199. sz.)
198. Szent József, Úr Jézus fölnevelő atyja
199. Szent József, Szent József
Szent Antalhoz (200-202. sz.)
200. Szent Antalt köszönteni
201. Páduának dicső szentje
202. Csodákat kik látni vágytok
Szent Annához (203-204. sz.)
203. Koszorút köt neked
204. Üdvözlégy, ó, föld öröme
A kilenced végén (205-206. sz.)
205. Elindult Szent Péter
206. Isten hozzád, Szent Szűz
Halottasénekek (207-220. sz.)
Virrasztáskor (207-216. sz.)
207. Atyám, hogyha lehet
208. Így fizet az álnok világ
209. Elmúltak már minden kínjaim
210. Megfizettem én már
211.a Jézusomnak kegyelméből
211.b Jézusomnak kegyelméből
212. Mint gyászba borult erdő
213. Ó, halandó ember
214. Mária, tekints le
215. Mária az egekből
216. Szűz Mária, tekints le
Temetéskor (217-218. sz.)
217.a Indulok síromba
217.b Indulok síromba
218. Seregeknek szent Istene
Halottak napjára (219-220. sz.)
219. Ó, Isten, ó, Atyánk
220. Bús arcokat látok én
Énekek különböző alkalmakra (221-237. sz.)
A Szent Kereszthez (221. sz.)
221. Ó, Szent Kereszt áldott fája
Áldozásra (222-223. sz.)
222. Oltárra nézz
223. Égből leszállott, angyali kenyér
Lelkipásztorokhoz (224-225. sz.)
224. Nagyhatalmú, mennyei szent fölség
225. Üdvözlünk szívünkből
Kántorokhoz (226. sz.)
226. Kántorok, kántorok
Reggelre (227-228. sz.)
227. Hajnal hasadtával
228. Az éjszaka immár eltelt
Estére (229-233. sz.)
229. Adjon Isten
230. Adjon Isten jó éjszakát
231. Adjon Isten jó éjszakát
232. Íme, lement a fényes nap
233. Este van már
Esőért (234-235. sz)
234. Nincsen, aki megsegítsen
235. Mária, bűnösök pártfogója
Vigasztalás (236. sz.)
236. Ó, ne búsulj
Megtérésről (237. sz.)
237.a Édes Jézus, hozzád jöttem
237.b Siessetek, hamar lejár
Irodalom
Mutatók
Dallammutatók
1. Sorvégzők
2. Szótagszám
3. Dallamszerkezet
Betűrendes szövegmutató
A gyűjtés helyszínei
Táblázat
Térkép
Religiöse Volkslieder aus dem Nordbanat (Zusammenfassung)
Religion folk songs from the North Banat (Summary)
megjegyzés: Orosz, német és angol nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
dal(ok)
kotta(k)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01855
urn:nbn:hu-3844 (URI)
Forrás:
Harmatozzatok egek! : Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban / Kónya Sándor$Zenta : Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 2004$ISBN 86 83029 21 2
Kapcsolat:
Ujjongj az Úrnak : Zsoltárok és imák magyar népi dallamokra (http://www.szepi.hu/nota/zsoltar/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Bánság